Samorząd Rudy Śląskiej chce kompleksowo rozwijać ideę inteligentnego miasta; punktem wyjścia ma być opracowanie do końca września koncepcji smart city. Samorządowcy chcą, by była to swoista mapa drogowa, wyznaczająca kierunki rozwoju inteligentnych systemów w mieście. Dokument ma też wskazać źródła pozyskiwania środków na ich tworzenie.

"Nie ma już odwrotu od nowoczesnych technologii, które na dobre wkraczają także w przestrzeń miejską. Dlatego naszym celem jest skoncentrowanie się na działaniach, które przyniosą realne efekty usprawniające zarządzanie miastem" – poinformował w piątek wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, który koordynuje prace nad opracowaniem koncepcji smart city dla miasta.

Zakładane efekty wdrożenia idei smart city w Rudzie Śląskiej to przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa, optymalizacja ruchu w mieście, ale także ograniczenie barier dla tzw. grup wykluczonych, czy kreowanie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Nowoczesne systemy mają podnieść jakość życia w mieście.

"Żeby to zrealizować, najpierw musi być dobrze przygotowany plan działań oraz opracowany model zarządzania wraz ze źródłami finansowania przyszłych inwestycji. To właśnie ma stanowić opracowywana koncepcja" – wyjaśnił doradca prezydent Rudy Śląskiej ds. smart city Arkadiusz Godlewski.

Obecnie trwają prace nad diagnozą, obejmującą zaawansowanie miasta w realizacji idei smart city. Chodzi o inwentaryzację istniejących systemów automatyki, sterowania oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych. Kolejnym etapem będzie wskazanie konkretnych działań, które mają być realizowane przez miasto. Główne założenia koncepcji smart city znajdą się w aktualizowanej strategii rozwoju Rudy Śląskiej.

Władze miasta wskazały kilka obszarów, dla których opracowywana koncepcja ma zawierać dokładne wytyczne. To m.in. nowoczesny system oświetlenia ulicznego, monitoring wizyjny, zarządzanie ruchem ulicznym, miejska sieć szerokopasmowa, a także monitoring wraz z prognozowaniem stanu środowiska, obejmujący powietrze, wodę, glebę oraz hałas. Ponadto jednym z priorytetów jest utworzenie interaktywnej platformy komunikacji społecznej.

Ruda Śląska realizuje już zadania zaliczane do obszaru smart city. Od dwóch lat w mieście działa Publiczny System Informacji Przestrzennej - informatyczne narzędzie dla urzędników, inwestorów i mieszkańców miasta. Obejmuje ono dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy ewidencji dróg i mostów. Ma także moduł zgłoszeń, pozwalający mieszkańcom wskazywać miejsca zakłóceń porządku, awarii, aktów wandalizmu czy uszkodzeń dróg.

Ponadto, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, od ub. roku w 12 placówkach oświatowych w mieście działa system zarządzania energią, na który składają się urządzenia monitorujące zużycie energii, sterowane zdalnie poprzez system informatyczny - dzięki niemu optymalizowane jest zużycie ciepła.

W ostatnich tygodniach miasto rozstrzygnęło przetarg na opracowanie projektu budowy inteligentnego parkingu przy Miejskim Centrum Kultury. Parking ma być m.in. wyposażony w czujniki, wykrywające obecność pojazdu na stanowisku parkingowym oraz tablicę świetlną informującą o ilości wolnych miejsc. (PAP)

mab/ son/