Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przewiduje, że w skład podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych miast w 2030 r. będą wchodzić stolica i inne największe polskie miasta - Aglomeracja Górnośląska (Katowice wraz z miastami wchodzącymi w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego), Łódź, Kraków, Trójmiasto (Gdańsk - Sopot - Gdynia z głównym ośrodkiem miejskim w Gdańsku), Wrocław, Poznań, Szczecin, kształtujący się duopol Bydgoszcz - Toruń oraz Lublin.

"Jesteśmy zwolennikami konsekwentnego przestrzegania definicji zawartej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stanowiącej, iż metropolią jest +obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia+. Natomiast nie zgadzamy się z zapisami zawartymi w Koncepcji nieuwzględniającymi faktycznego istnienia miasta centralnego (samodzielnie spełniającego kryteria) w planowanej metropolii położonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - głosi stanowisko rady miasta.

Według radnych "głównymi zadaniami publicznymi realizowanymi przez gminy skupione i powiązane funkcjonalnie wokół największych miast Polski" powinny być: podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich, stworzenie warunków rozwoju gospodarczego obszaru metropolii, zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców, planowanie strategiczne - planowanie przestrzenne, zarządzanie drogami publicznymi, w tym wodnymi, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami, polityki proekologicznej oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.

W stanowisku wskazano, że rady metropolii powinny być wyłaniane w wyborach pośrednich przez tworzące je rady gmin, a rady metropolii wyłaniałyby zarządy metropolii. Zaznaczono też, że kadencja władz metropolii powinna być skoordynowana z perspektywą budżetową Unii Europejskiej i trwać siedem lat.

Radni podkreślili, że obszary metropolitalne powinny mieć własne źródła finansowania. Za konieczne uznali wydzielenie części dochodów i przekazanie ich obszarom metropolitalnym. Zdaniem radnych metropolie powinny mieć udział w podatkach pośrednich i bezpośrednich, a także w funduszach unijnych.

"Ustalenie granic obszarów metropolitalnych powinno wypływać z istniejących już powiązań, a nie być przesądzane odgórnie. To gminy winny się same zorganizować i złożyć wniosek o połączenie się w obszar metropolitalny. Zadaniem władzy państwowej winno być jedynie stwierdzenie zgodności potencjału reprezentowanego przez wnioskujących z kryteriami określonymi w ustawie" - napisano w stanowisku.

W regionie kujawsko-pomorskim od dłuższego czasu toczy się ożywiona dyskusja i ścierają się różne poglądy, jak miałaby wyglądać przyszła metropolia, m.in. czy miałaby to być metropolia bydgoska bez Torunia, czy metropolia bydgosko-toruńska, a jeśli tak, to które z miast byłoby jej stolicą.

Grupa radnych Torunia zamierza złożyć wniosek o zwołanie 31 maja Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie metropolii. (PAP)

rau/ son/ gma/