Decyzję radnych poprzedziła pozytywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty. Zmiany związane są z rządową reformą szkolnictwa. Koszty jej wprowadzenia w mieście na najbliższe 2 lata oszacowano na ponad 2 mln zł. Opracowanie nowej sieci placówek oświatowych poprzedzone było konsultacjami władz Rudy Śląskiej z nauczycielami i rodzicami.

"Zatwierdzony przez radnych plan sieci szkół jest optymalnym rozwiązaniem, poprzedzonym diagnozą demograficzną i licznymi analizami. Przy opracowywaniu zmian braliśmy m.in. pod uwagę bliskość budynków, rozległość terytorialną poszczególnych dzielnic, stan techniczny i wyposażenie szkół, a także możliwość zapewnienia dalszego zatrudnienia nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz opinie społeczności szkolnych i środowisk poszczególnych dzielnic" - powiedziała wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.

Głównym założeniem reformy oświaty, która będzie obowiązywać od nowego roku szkolnego, jest utworzenie ośmioletnich szkół podstawowych i stopniowe wygaszanie gimnazjów. 1 września 2017 roku uczniowie obecnych klas szóstych rozpoczną naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej. Nie będzie już naboru do I klas gimnazjalnych. Natomiast uczniowie klas II i III gimnazjum będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowych siedzibach do 31 sierpnia 2019 roku.

Według obowiązujących przepisów, dotychczasowe gimnazja mogą zostać przekształcone w nowy typ szkoły bądź włączone w strukturę innej szkoły. W Rudzie Śląskiej według planu nowej sieci szkół cztery gimnazja zostaną przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową, siedem gimnazjów zostanie włączonych do szkół podstawowych, jedno gimnazjum zostanie włączone do czteroletniego technikum oraz jedno wchodzące w skład zespołu szkół ze szkołą podstawową stanie się szkołą podstawową. Ponadto cztery gimnazja wchodzące w skład zespołów szkół z liceami ogólnokształcącymi staną się liceami ogólnokształcącymi.

Od nowego roku siedem zasadniczych szkół zawodowych z Rudy Śląskiej stanie się szkołami branżowymi I stopnia. Ponadto 1 września 2019 roku trzyletnie licea z mocy ustawy staną się czteroletnimi liceami, a czteroletnie technika pięcioletnimi technikami.

Z kolei od 1 września 2020 r. zostanie zlikwidowana klasa I trzyletniego liceum ogólnokształcącego i rozpocznie się wygaszanie trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz zostanie zlikwidowana klasa I czteroletniego technikum i rozpocznie się wygaszanie czteroletnich techników.

Obecnie w liczącej ok. 140 tys. mieszkańców Rudzie Śląskiej funkcjonuje 25 szkół podstawowych, w tym 3 specjalne, 17 gimnazjów, 4 licea, 6 techników i 7 zasadniczych szkół zawodowych, w tym 1 specjalna. W tych placówkach uczy się ponad 14,5 tys. uczniów, pracuje prawie 2 tys. nauczycieli i ponad 1 tys. pracowników niepedagogicznych.

(PAP)