Najważniejszym z powodów wprowadzenia zmian do ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. TK stwierdził niezgodność z ustawą zasadniczą przepisu upoważniającego do określenia opłat za czynności „związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego” w drodze rozporządzenia. Przepis ten utraci swą moc obowiązującą 12 lipca 2014 r.


W związku z powyższym wprowadzono nowe, spełniające wymogi konstytucyjne, regulacje dotyczące ustalania i pobierania opłat za udostępnianie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.

Zmiany usprawnią realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, a szczególnie wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zakładanie i prowadzenie baz danych, ewidencji i rejestrów. Umożliwią również likwidację barier w procesie inwestycyjnym poprzez doprecyzowanie prawnych relacji pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, doprecyzują także zasady koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zaproponowano nową definicję „prac geodezyjnych” oraz doprecyzowano definicje: prac kartograficznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>