Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program priorytetowy pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Program realizowany będzie do roku 2023, podpisywanie umów odbędzie się do 31 marca 2023 r., a wydatkowanie środków przez beneficjenta do 15 listopada 2023 r.

Dotacje na wymianę dachu

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Zakres wsparcia na dla gmin:

  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia dla gmin

  • do 100 proc. jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
  • do 70 proc. jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
  • do 40 proc. jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Gminy mogą składać wnioski we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zawarł z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania są zamieszczone na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.

Dofinansowanie do wymiany dachu

Osoby planujące usunąć wyroby zawierające azbest ze swojej nieruchomości, które chcą otrzymać dofinansowanie na wymianę dachu z eternitu, powinny zgłosić się do swojego urzędu gminy. Jeśli gmina lub powiat zawarły umowę na wsparcie finansowe w zakresie usuwania azbestu z WFOŚiGW, informacje o warunkach, terminach i formie wsparcia powinny być dostępne na stronie internetowej gminy lub powiatu. Tutaj można zapoznać się z informacjami o obowiązkach związanych z użytkowaniem i usuwaniem azbestu.

Dostępne są też EKOKredyty dla klientów indywidualnych, więcej informacji tutaj Kredyty we współpracy z WFOŚIGW (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

Zadanie gminy 

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 wskazał opracowywanie programów usuwania azbestu jako zadanie samorządu gminnego i powiatowego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina powinna podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Jak przypomina Janusz Jerzy, specjalista w zakresie inżynierii ekologicznej, wójt składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Jednak podkreśla, że program usuwania azbestu, jako dokument niemający charakteru aktu prawa miejscowego, nie może nakładać na właścicieli nieruchomości żadnych obowiązków, nie jest bowiem prawem powszechnie obowiązującym.

Maksymalne dofinansowanie jest szczególne ważne dla obszarów wiejskich, gdzie w latach 70. i 80. większość stodół, obór i chlewni pokrywanych była eternitem.

Zobacz też: Gminy wiejskie: Dla poprawy powietrza pilnie potrzeba specjalnego programu gazyfikacji
 

Działania bieżące

Efekt ekologiczny, jaki ma zrealizować NFOŚ, dotyczy usuwania i utylizacji azbestu, a nie wymiany pokryć dachowych. W tego typu przedsięwzięciach efekt ten nie jest realizowany, więc fundusz do tego dopłacać nie może.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Beneficjenci to Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wnioski należy składać w terminie od  23.03.2021 r. – 07.04.2021 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”).

Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 50 mln zł (ze zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami”).

 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 ma na celu:

  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Według ekspertów materiały zawierające azbest, które powinny być zutylizowane do 2032 roku, realnie mogą być usunięte do 2050 roku, a ekolodzy są zdania, że nawet do 2084 roku.

Więcej informacji TUTAJ>>