Pod wpływem krytycznych uwag minister środowiska przygotował kolejny projekt rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Przede wszystkim doprecyzował w nim przepisy dotyczące obszaru wokół wysypiska, a także zrezygnował z niektórych obowiązków. Zmienia się też termin wejścia w życie przepisów -zaczną obowiązywać trzy miesiące po publikacji.

- Generalnie można powiedzieć, że do projektu wprowadzono kilka pozytywnych zmian, jednak pojawiły się też nowe obowiązki dla posiadaczy odpadów – jak na przykład nowe wymagania przeciwpożarowe dla pomieszczeń - zauważa Daniel Chojnacki, radca prawny z kancelarii DZP.

Maciej Kiełbus, partner w kancalerii Dr Krystian Ziemski & Partners zauważa jednak, że przedłużające się prace nad tym projektem znacząco utrudniają podmiotom działającym w branży odpadowej zaplanować działania zmierzających do wdrożenia nowych wymogów ustawowych. Te mają zacząć obowiązywać od  22 lutego 2019 r.

Pas o szerokości pięciu metrów

- W obecnym brzmieniu monitoring obejmować ma obszar składowania/magazynowania, drogi wewnętrzne i pas szerokości 5 metrów na zewnątrz jedynie gdy posiadacz odpadów jest właścicielem nieruchomości na której leży pas – tłumaczy Daniel Chojnacki.

 

 

W pierwotnej wersji projektu szerokość „pasa” wynosiła 15 m i brak było uregulowania kwestii dotyczących własności. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w opinii do pierwotnego projektu zwróciła uwagę, że objęcie monitoringiem tak szerokiego pasa w wielu przypadkach będzie już poza ternem, do którego posiadacz odpadów dysponuje tytułem prawnym. Może to prowadzić do naruszenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz prawa cywilnego. Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Handlowo-Przemysłowej pytał wprost ministerstwo, jak zapewnić monitoring, gdy ma on obejmować tereny nie będące we władaniu przedsiębiorcy, niejednokrotnie stanowiące zabudowę mieszkaniową.

W najnowszej wersji projektu dodatkowo umożliwiono ograniczenie monitoringu do pasa 15 m od zewnętrznej krawędzi odpadów do wewnątrz dla miejsc magazynowania/składowania powyżej 2 ha. Ponadto, gdy odpady znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych, monitoring ma objąć tylko bramy, bez obszaru dookoła pomieszczenia. Ponadto w nowej wersji rozporządzenia obowiązkiem monitorowania z obrazem dostępnym w czasie rzeczywistym objęto odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych.

Wymogi dla pomieszczenia

Projekt nie precyzuje też szczegółowych warunków przechowywania nośników (temperatura, wilgotność, itp.). W poprzedniej wersji dokładnie określono, że mają być w temp. od 18 do 22 stopni C. Maciej Kiełbus zwraca uwagę, że w to miejsce wprowadzono trzy nowe przepisy dotyczące wymogów związanych z  samymi pomieszczeniami. - Mają one stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną zgodnie z warunkami określonymi w aktach wykonawczych do Prawa budowlanego - wyjaśnia Maciej Kiełbus.

Firmy zajmujące się składowaniem czy magazynowaniem odpadów nie będą musiały też tworzyć kopii zapasowych nagrania. Zgodnie z art. 25 ustawy zapis obrazu wizyjnego ma być przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu. Maciej Kiełbus zwraca uwagę, że do projektu rozporządzenia dodano przepis zgodnie z którym Inspekcja ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym wyłącznie w uzasadnionych przypadkach związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w przepisach o IOŚ.

 


 

Więcej niż mówi ustawa

W opinii do pierwotnego projektu Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, zwrócił jednak uwagę, że projekt rozszerza uprawnienia pracowników wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w zakresie dostępu do obrazu z wizyjnego systemu kontroli w porównaniu z innymi organami uprawnionymi do uzyskania jedynie utrwalonego obrazu lub jego kopii. Tymczasem art. 25 ust. 6c ustawy o odpadach nakłada na podmioty zobowiązane do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli jedynie obowiązek udostępniania utrwalonego obrazu lub jego kopii. Również upoważnienie do wydania opiniowanego rozporządzenia stanowi, że minister właściwy do spraw środowiska określi wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu. Tym samym zdaniem wiceministra zagwarantowanie dostępu obrazu z kamer w czasie rzeczywistym pracownikom wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska wykracza poza upoważnienie ustawowe. Ponadto rozwiązanie takie zwiększy obciążenia finansowe podmiotów prowadzących system kontroli.

Także w opinii Miejskiego Przedsiębiorstw Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.  można przeczytać, że obowiązek, by obraz rejestrujący był dostępny w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, może być interpretowany jako przekroczenie delegacji ustawowej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia z wyjątkiem przepisów przeciwpożarowych dla pomieszczenia, w którym przechowywany jest nośnik z zapisem danych z monitoringu – te mają wejść w życie od 22 lutego 2021 r.