Jak wskazano, samorządy mają czas na przygotowanie i wysłanie dokumentów do 27 lipca 2018 r.

 

Samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia obejmujące "elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów".

Wyszczególniono dwa rodzaje projektów, które mają szansę na unijne pieniądze.

Jak wskazał Fundusz, 100 mln zł zarezerwowano na inwestycje dotyczące wyłącznie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł (wymagane jest spełnienie co najmniej jednego ze wskazanych warunków).

Pozostałe 100 mln zł ma być przeznaczone na przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł. Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli ubiegać się w NFOŚiGW o pożyczki (ze środków krajowych) uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.

 

Dotychczas, NFOŚiGW przeprowadził pięć naborów z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach tych naborów napłynęło 107 wniosków. W chwili obecnej podpisano już 419 umów o kosztach całkowitych ok. 859 mln zł, z czego dotacje wyniosą 479 mln zł.

W efekcie realizacji tych przedsięwzięć zostaną wybudowane lub kompleksowo zmodernizowane 4 zakłady zagospodarowywania odpadów. Wiąże się to z następującymi rezultatami: 44 wsparte PSZOK-i, 16 kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, ponad 1,6 mln osób objętych systemem zagospodarowania odpadów oraz 122 tys. ton rocznie mocy przerobowej zakładów zagospodarowania odpadów. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

kfk/ son/