Rada gminy podjęła 28 maja 2015 r. uchwałę w sprawie opłat za odpady na nieruchomościach wykorzystywanych w celach wypoczynkowych. Zgodnie z jednym z przepisów, akt ten miał wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Prokurator rejonowy uznał, że takie uregulowanie kwestii daty wejścia w życie budzi wątpliwości i postanowił zaskarżyć uchwałę.

 


Wątpliwości co do wejścia w życie

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wskazał, że początek mocy obowiązującej uchwały oznacza jej wejście w życie. Tymczasem takie sformułowanie jak w spornym przepisie, w połączeniu z faktem opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym województwa 5 czerwca 2015 r. oznacza, że można mieć wątpliwości czy weszła ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli z dniem 19 czerwca 2015 r., czy też może z dniem 1 stycznia 2016 r. WSA ocenił, że taka regulacja jest nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawa. Ponadto stoi ona w sprzeczności art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepis ten reguluje kwestie związane z terminem wejścia w życie i vacatio legis.

Czytaj także: NSA: Nieważna uchwała o zmianie statutu szpitala bez właściwego ogłoszenia >>>

Akt prawa miejscowego trzeba ogłosić

Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Natomiast data ogłoszenia przepisu prawnego jest datą początkową, od której może on wejść w życie. Natomiast zgodnie z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. W szczególności chodzi treść art. 4 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

 

Data wejścia w życie musi być precyzyjna

Mając to na uwadze, WSA uznał, że sporny przepis uchwały zawiera wewnętrzną sprzeczność i narusza art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Sąd podkreślił, że data wejścia w życia aktu prawa miejscowego nie może budzić wątpliwości lub wprowadzać w błąd, godząc jednocześnie w zasadę demokratycznego państwa prawnego z art. 2 Konstytucji RP. Dlatego też WSA uznał, że zaskarżony przepis był sprzeczny z prawem. Stwierdził więc jego nieważność w zakresie określenia: "z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.”. Tym data uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Wyrok WSA w Łodzi z 18 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 89/20