Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Jan Szymański poinformował PAP, że pierwsze konkursy w ramach RPO dla Pomorskiego powinny być ogłoszone za dwa-trzy miesiące. „To będzie maj lub czerwiec” – zapewnił.

W połowie marca w Gdańsku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Urząd podkreślił, że było to pierwsze posiedzenie takiego komitetu w Polsce.

Szymański podał, że pierwsze ogłaszane konkursy będą dotyczyć wsparcia dla edukacji przedszkolnej, aktywizacji zawodowej osób bez pracy, integracji społecznej, dziedzictwa kulturowego. "Mamy gotowe plany, dlatego tak szybko możemy uruchomić te konkursy" - dodał.

Poinformował, że niewiele później, bo w lipcu, mogą być w Pomorskiem ogłoszone konkursy dot. wsparcia przedsiębiorców. "Musimy jeszcze wybrać instytucję pośredniczącą, która będzie w imieniu samorządu województwa przekazywać pieniądze" – dodał dyrektor.

Szymański mówił, że w obecnej perspektywie finansowej Pomorskie razem ze wkładem krajowym może otrzymać z RPO ok. 2,2-2,5 mld euro. Zaznaczył, że nie jest to cała dostępna kwota dla regionu. „Wszyscy potencjalni beneficjenci, samorząd, przedsiębiorcy będą korzystać głównie z programów krajowych” – dodał. Przypomniał, że w perspektywie 2007-2014 Pomorskie ze wszystkich programów unijnych zdobyło ponad 5 mld euro dofinansowania.

Poinformował, że urząd marszałkowski od ok. 2 lat współpracuje z samorządami, uczelniami i projekty są już przygotowywane. „Projekty wynikają z programów strategicznych województwa, np. w przypadku programu Mobilne Pomorze - wiemy, jakie linie kolejowe, jakie drogi będziemy realizować” – dodał.

Dyrektor przyznał, że "dużym wyzwaniem dla beneficjentów będzie zapewnienie przy realizacji projektów wkładu własnego, szczególnie w programach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego (EFS)". Zaznaczył, że dotąd „beneficjenci projektów w ramach EFS byli przyzwyczajeni, że wsparcie była stuprocentowe”. Wyjaśnił, że teraz maksymalne dofinansowanie to 85 proc. kosztów realizacji projektu, pozostałą kwotę musi zapewnić beneficjent. Zaznaczył, że w przypadku niektórych programów w uzupełnieniu brakującej kwoty może pomóc budżet państwa, ale - zastrzegł - „nie będzie już tak, że w 100 proc. projekty np. organizacji pozarządowych będą dofinansowane”.

Wyjaśnił, że i KE, i rząd nie chcą już w całości finansować projektów. „Wymagają pewnej aktywności, bo wtedy te projekty mogą być bardziej potrzebne i bardziej trwałe niż te zrealizowane w stu procentach ze środków publicznych” - tłumaczył.

W opinii Szymańskiego największym wyzwaniem w regionie będzie pozyskanie wkładu do projektów, które będą wymagały współpracy uczelni wyższych i prywatnych przedsiębiorców. "Musimy wygenerować wkład prywatnych firm, by to wsparcie unijne w ogóle uruchomić” – dodał. Przyznał, że też dla samorządu województwa dużym wyzwaniem będzie zapewnienie wkładu własnego do projektów drogowych o dużej wartości. Ocenił, że perspektywa 2014-2020 - z rozliczaniem, zamykaniem projektów - może potrwać do 2025 r.

RPO Woj. Pomorskiego 2014-2020 - o wartości prawie 1,864 mld euro - po raz pierwszy tworzą dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1,3 mld) i Europejski Fundusz Społeczny (524 mln).

RPO ma być przeznaczony głównie na gospodarkę, edukację, aktywizację zawodową i społeczną. Ponad 314 mln euro ma iść na inwestycje w projekty innowacyjne, ponad 335 mln euro - na ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ok. 357 mln euro ma być wydane na system transportowy, m.in. na umocnienie pozycji transportu zbiorowego i na efektywne połączenia w regionie. Na wsparcie edukacji (m.in. przedszkolnej) oraz na pomoc dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ma trafić ok. 631 mln euro. Na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionu (aktywizację obszarów wolniej się rozwijających) planuje się 159 mln euro.(PAP)