"Liczymy na to, że dzięki szkoleniom formuła PPP będzie zdecydowanie częściej wykorzystywana" – podkreślił, cytowany w komunikacie, wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Jak podano, podczas szkoleń i warsztatów blisko 1,4 tys. pracowników administracji publicznej z ponad 600 urzędów podniesie swoje kwalifikacje w obszarze PPP. Resort zapowiedział, że szkolenia obejmą nie tylko urzędników zajmujących się realizacją inwestycji PPP, ale również służby kontrolne, np. Najwyższą Izbę Kontroli, regionalne izby obrachunkowe czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Potrzebę zorganizowania szkoleń pokazał raport (z listopada 2016 r.) z badania "Postrzeganie partnerstwa publiczno-prywatnego przez przedstawicieli instytucji publicznych". Badanie skierowane było do przedstawicieli administracji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Jak z niego wynika, mimo dość powszechnej znajomości partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), tylko niespełna ok. 30 proc. respondentów zadeklarowało, że brało pod uwagę partnerstwo, jako sposób na realizację inwestycji. Ponad połowa nadal nie była przekonana do projektów w takiej formule.

Jako najważniejsze przeszkody wskazywane były w raporcie niewystarczające zasoby kadrowe, brak wiedzy na temat PPP, brak doświadczenia.

Szkolenia to tylko jeden z elementów większego zestawu działań pod nazwą #PakietDlaPPP. Opracowanych zostanie również ponad 20 publikacji poświęconych tematyce PPP, w tym analizy rynku i opisy dobrych praktyk. Powstaną również wytyczne w zakresie przygotowania projektów PPP, dokumentacji przetargowych, wzory umów. Wybrane inwestycje PPP otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze. Projekt współfinansowany jest z funduszy unijnych z Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Słowik podkreślił, że wszystkie działania zapisano w projekcie Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, który w czwartek przyjął Stały Komitet Rady Ministrów. "Przygotowaliśmy m.in. centralną bazę planowanych projektów PPP w Polsce. Znajduje się w niej obecnie 145 inwestycji o wartości 48 mld zł" – poinformował.

Na #PakietdlaPPP składają się także m.in. baza inwestycji PPP z zawartymi umowami, propozycje zmian w prawie, które ułatwią realizację przedsięwzięć w formule PPP oraz wsparcie doradcze dla wybranych projektów i wiele innych działań.

Rząd zakłada, że efektem jego polityki na rzecz rozwoju PPP w latach 2017-2020 będzie zawarcie 100 nowych umów PPP. Ponadto wartość inwestycji realizowanych w tej formule ma wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Działania rządu mają spowodować także, że do 2020 r. co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy oraz 40 proc. wszystkich postępowań – rządowych i samorządowych – zakończy się sukcesem. Obecnie kończy się tak około 25 proc. postępowań.

Projekt szkoleniowy powstał we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacja Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Więcej informacji i inne przydatne materiały można znaleźć na stronie ppp.gov.pl (PAP)