Stanowisko w tej sprawie samorządowcy podjęli podczas środowego spotkania Konwentu Marszałków RP, odbywającego się w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„Konwent Marszałków Województw RP wskazuje na konieczność zmiany w procedowanym aktualnie na etapie prac legislacyjnych projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw” - napisali marszałkowie.

Wskazali, że projekt zmienia ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych m.in. poprzez wprowadzenie zapisów o finansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej.

„Wprowadzona w projekcie delegacja finansowania przez samorząd świadczeń opieki zdrowotnej stanowi przerzucenie odpowiedzialności realizacji zadań z zakresu zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców bez wskazania źródeł finansowania tego zadania” - stwierdzili w stanowisku marszałkowie.

Jak podkreślili, zmiana ta narusza obecny system finansowania świadczeń zdrowotnych, oparty na składkach na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiących przychody państwowej osoby prawnej: Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z ustawą o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych to właściwi ministrowie oraz NFZ są podmiotami zobowiązanymi do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Marszałkowie zaznaczyli też, że ubezpieczenie zdrowotne jest oparte na zasadach równego traktowania oraz solidarności społecznej, zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych, którzy zawarli umowę z NFZ jako płatnikiem publicznym.

Według samorządowców trudna sytuacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynika głównie z zasad finansowania świadczeń przez NFZ - w tym obszarze należy więc szukać nowych rozwiązań, które pozwoliłyby zapewnić mieszkańcom całego kraju szybszy i równy dostęp do nich.

Po wprowadzeniu możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych przez samorządy – zdaniem marszałków - tylko bogatsze z nich będą mogły sobie pozwolić na zakup takich świadczeń, co z kolei może przyczynić się np. do fikcyjnej migracji obywateli w bogatsze rejony, co w efekcie zwiększy różnice w dostępie do leczenia.

W ocenie Konwentu Marszałków projektowana nowelizacja naruszy art. 167 Konstytucji RP (poprzez umożliwienie samorządom finansowania nowych zadań bez wskazania źródła finansowania), może spowodować nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, co naruszy art. 2 oraz art. 68 konstytucji, a także naruszy obowiązujący system finansowania świadczeń zdrowotnych.

Marszałkowie wnieśli o wykreślenie zmian polegających na dodaniu art. 9a i 9b w projekcie nowelizacji.

Ponadto zaapelowali o możliwie szybkie podjęcie procedur podpisania umów o dofinansowanie w 2016 r. środkami z budżetu państwa budowy, przebudowy, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich. Argumentowali to koniecznością zaplanowania inwestycji budowlanych z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i zapewnienia ciągłości inwestycji.

Konwent po raz kolejny zabrał głos ws. audytów krajobrazowych i ich przystosowania do skali regionalnej, apelując o weryfikację metodyki przeprowadzenia takiego audytu, która nie odpowiada skali regionalnej, wymaga wysokich kosztów i nakładów czasu niewspółmiernych do efektów. Autorzy stanowiska zaproponowali, by doprecyzować wytyczne audytów z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Marszałkowie wyrazili też zaniepokojenie obecnym sposobem funkcjonowania i procedowania spraw na forum Komitetu Sterującego ds. koordynacji EFSI. Dotyczy to m.in. wstrzymania możliwości uzgadniania opracowanych w województwach planów działań zwłaszcza w zakresie kryteriów wyboru projektów (np. w obszarze e-zdrowia). Według marszałków obecny sposób procedowania wykracza poza standardy administracji publicznej i godzi w zasadę partnerstwa wszystkich podmiotów.

Dowiedz się więcej z książki
Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Konwent zajął też stanowisko ws. stosowania pełnej wysokości stawek kosztów pośrednich dla instytucji zarządzających i instytucji pośredniczących regionalnych programów operacyjnych. Zdaniem marszałków obowiązujące zapisy są krzywdzące dla realizujących projekty podmiotów i mogą prowadzić do rezygnacji przez nie z wdrażania programów.

Ponadto marszałkowie przyjęli rekomendacje w zakresie polityki senioralnej i wskazali na gotowość do dyskusji oraz prac nad przyszłością Polityki Spójności po 2020 r. (PAP)