Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poinformował PAP, że OSI miast regionalnych i subregionalnych regionu kujawsko-pomorskiego to drugi, po Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT) - obejmujących Bydgoszcz i Toruń, poziom realizowania polityki terytorialnej w województwie. „OSI, czyli Włocławek, Grudziądz i Inowrocław otrzymają ponad 77 mln euro na realizację ważnych miejskich zadań i projektów. To niewątpliwie duży zastrzyk pieniędzy” - wskazał Pietrucień.

Jak podkreślił, głównym kryterium podziału środków pomiędzy poszczególne miasta była liczba ludności. W efekcie najwięcej, bo 34,4 mln euro przeznaczone zostanie na OSI Włocławka, 26 mln euro – na OSI Grudziądza, a 17 mln euro – na OSI Inowrocławia.

„Aby wydatkować te środki, obszary miejskie wraz ze swoimi obszarami funkcjonalnymi (strefami oddziaływania miast - PAP) będą musiały przedstawić nam (Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu - PAP), podobnie zresztą jak ZIT wojewódzki, swoje strategie. Mechanizm jest zapożyczony z poziomu ZIT. Struktura osadnicza w regionie jest taka, że mamy dosyć duże miasta i dlatego uważamy, że należy wobec tych miast stosować podobne zasady realizacji i przygotowania, jak dla Bydgoszczy i Torunia” - zaznaczył Pietrucień.

Dyrektor podkreślił, że prace nad strategiami trwają, ale wiadomo, że miasta będą stawiać przede wszystkim na projekty związane z efektywnością energetyczną, a co za tym idzie – termomodernizację budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. W ramach inwestycji planowane są m.in. ocieplenia obiektów, wymiany okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne.

Jak zaznaczył Pietrucień, kolejnym ważnym punktem realizowanym przez OSI będzie wsparcie transportu miejskiego „z preferencją na niskoemisyjne źródła dla takiego transportu”. Dyrektor wskazał, że przedsięwzięcia planowane z tym zakresie to np. zakup niskoemisyjnego taboru, wdrożenie systemów zarządzania ruchem (ITS) oraz „priorytetyzacja” ruchu pieszego i rowerowego. Oprócz tego podjęte zostaną działania ukierunkowane na zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu samochodowego w ich centrach (np. poprzez buspasy czy priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej).

„Bardzo ważnym elementem jest również rewitalizacja społeczno-gospodarcza. Patrząc na poprzednią perspektywę (unijną – PAP) i realizację programu rewitalizacji, zakończyła się ona dużym sukcesem, ponieważ korzystały z tego wszystkie miasta” - powiedział dyrektor.

Projekty, które będą realizowane w zakresie rewitalizacji społeczno-gospodarczej, skierowane zostaną przede wszystkim do tak zwanych obszarów problemowych, czyli charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju gospodarczego i wykazujących słabą dynamikę rozwoju. Przedsięwzięcia dedykowane tym obszarom to m.in. wsparcie przedsiębiorczości, poprawa dostępności do usług czy aktywizacja środowisk zagrożonych ubóstwem.

„Stawiamy też na infrastrukturę przedszkolną, którą stanowi bolączkę nie tylko miast, ale i obszarów lokalnych. Poza tym szkolnictwo zawodowe - jego restrukturyzacja i doposażenie będzie bardzo mocno związane z potrzebami rynku pracy i współpracą z przedsiębiorcami. Będziemy je wspierać projektami EFS-owskimi (Europejski Fundusz Społeczny - PAP), ponieważ jest to dopełnienie działań infrastrukturalnych” - wskazał Pietrucień.

Jak podkreślił, w ramach poprawy dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego planowane jest przede wszystkim tworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz adaptacja istniejących obiektów. Nowe przedszkola budowane będą warunkowo, przy udokumentowanym braku możliwości adaptacji istniejących budynków.

Dyrektor dodał, że szczegóły dotyczące projektów i strategii OSI regionu kujawsko-pomorskiego zaprezentowane zostaną w połowie roku. „Będziemy je oceniać, rozmawiać o tym, które z projektów pokazanych w strategii są priorytetowe. Następnie stworzone zostaną listy podstawowe i rezerwowe. Taka sama zasada pisania strategii i generowania listy projektów działa w ramach ZIT” - wyjaśnił Pietrucień.(PAP)