Sesję budżetową sejmiku woj. łódzkiego zaplanowano na 27 stycznia - poinformował PAP Jacek Grabarski z Urzędu Marszałkowskiego.

W projekcie budżetu, przygotowanym przez zarząd województwa dochody zostały zaplanowane na poziomie 811,7 mln zł. To o prawie 12,9 proc. mniej niż kwota dochodów w budżecie uchwalonym na 2014 r. Planowane dochody bieżące to ponad 604 mln zł (74,4 proc.), a dochody majątkowe mają przynieść ponad 207 mln zł.

Realizacja dochodów uzależniona będzie jednak m.in. od realizacji założonych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów samorządów województw. Prognozując je przyjęto plan na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,4 proc.

Dochody mają także pochodzić z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaży nieruchomości zbędnych dla prowadzenia działalności województwa oraz realizacji dochodów ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu UE.

Wydatki województwa łódzkiego w projekcie budżetu na 2015 r. określono na ponad 787 mln zł - to o niemal 11,8 proc. mniej niż kwota zapisana w budżecie na 2014 r. Wydatki na realizację zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości ponad 529 mln zł (67,15 proc. wydatków), a na zadania majątkowe - ponad 258 mln zł (32,85 proc.).

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości ponad 24 mln zł. W całości ma ona zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 12,5 mln zł, spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1,4 mln zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 10 mln zł.

W ocenie marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia jest to budżet proinwestycyjny, zakładający nadwyżkę dochodów nad wydatkami z jednoczesną spłatą zadłużenia, które powstało w latach wielkich inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Do ich realizacji potrzebny był wkład własny.

Stępień podkreślił, że kolejny raz w budżecie województwa nie zakłada się deficytu, w związku z czym nie będzie potrzeby zaciągania kredytów bankowych czy emisji obligacji. "Wykorzystujemy ten moment, żeby w kolejnych latach, kiedy będziemy w pełni realizować możliwości wynikające z unijnej perspektywy 2014-2020, móc pozwolić sobie na zwiększenie wydatków, które stanowić będą wkład własny" - wyjaśnił Stępień.

Najwięcej wydatków inwestycyjnych zostanie przeznaczonych na: transport i łączność – 99 mln zł (38,38 proc wydatków majątkowych), administrację publiczną - 68,7 mln zł (26,56 proc.), przetwórstwo przemysłowe – 42,9 mln zł (16,6 proc.) oraz rolnictwo i łowiectwo – 34,9 mln zł (13,50 proc.).

Wśród inwestycji zaplanowanych w 2015 r. znajdą się m.in. realizacja drugiego etapu projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (19,7 mln zł), wydatki na zakup i modernizację pojazdów szynowych (15,7 mln zł) czy realizacja projektu Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (3.8 mln zł).

Zaplanowano także inwestycje drogowe w tym m.in. rozbudowę dróg wojewódzkich: nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki, nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimów – Skierniewice, czy drogi nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów.

W projekcie budżetu zakłada się także wydatki m.in na remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna", przebudowę kilku odcinków wałów przeciwpowodziowych na rzekach w Łódzkiem, dotację celową na dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ oraz budowę lądowiska dla śmigłowców dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Skierniewicach.

Zgodnie z projektem budżetu, 7 mln zł ma zostać przeznaczonych na objęcie przez samorząd województwa udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo–Technologicznym, 3,5 mln zł na dokapitalizowanie spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego, a 3 mln zł na objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Stan zadłużenia woj. łódzkiego na koniec 2014 r. wynosi ponad 402 mln zł, a po uwzględnieniu planowanych spłat zobowiązań na koniec 2015 r. ma wynosić ponad 378 mln zł. Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów osiągnąć ma 46,61 proc. (PAP)