Pieniądze pochodzą z UE z Europejskiego Funduszu Społecznego (ponad 21,4 mln zł) oraz z budżetu państwa (ponad 2,5 mln zł). Mogą się o nie starać jedynie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które mają stosowne akredytacje ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Potwierdzają one, że jakość usług wsparcia ekonomii społecznej świadczona przez te ośrodki jest wysoka. W Podlaskiem są trzy OWES: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Ekonomia społeczna jest taką sferą aktywności obywatelskiej w gospodarce, która jest nastawiona na efekty społeczne, a nie biznesowe. Służy głównie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją społeczną. W podmiotach ekonomii społecznej znajdują oni miejsca pracy, a zysk czy nadwyżka uzyskiwana wskutek prowadzenia tej działalności służy celom społecznym i jest na nie przeznaczany.

"Działania OWES w ramach projektów będą ukierunkowane przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych" - poinformowała wicedyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Małgorzata Kukor-Kołodko.

Wyjaśniła, że przedsiębiorstwo społeczne będzie mogło dostać wsparcie w formie szkoleń z prowadzenia takiej działalności czy specjalistycznego doradztwa biznesowego( doradztwo prawne, księgowe, marketingowe, finansowe, wsparcie innowacji lub planów rozwoju) ale też np. dostać dotację w wysokości do 20 tys. zł na utworzenie nowego miejsca pracy. "Wsparciem objęte zostaną także osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, szczególnie osoby bezrobotne, dla których przystąpienie bądź zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym jest szansą na aktywizację zawodową" - poinformowała Małgorzata Kukor-Kołodko.

Z danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, który prowadzi monitoring stanu ekonomii społecznej w regionie w ramach wieloletniego ( 2013-2020) programu rozwoju tej dziedziny w Podlaskiem, wynika, że w województwie podlaskim - w porównaniu do innych regionów - podmiotów ekonomii społecznej jest wciąż stosunkowo mało. Ośrodek informuje o tym w raporcie zamieszczonym na swojej stronie. ROPS podaje w nim, że w 2014. r. w Podlaskiem rozpoczęło działalność 16 spółdzielni socjalnych i 27 organizacji pozarządowych (6 organizacji pozarządowych zaczęło działalność gospodarczą). W różnych podmiotach ekonomii społecznej powstało 46 nowych miejsc pracy, 79 osób znalazło zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.

Łącznie według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, które przywołuje ROPS, w Podlaskiem działa 48 spółdzielni socjalnych, w tym 40 aktywnie. Pracowały w nich w 2014 r. 234 osoby.(PAP)