Kancelaria Prezydenta podała w poniedziałkowym komunikacie, że podstawowym celem wprowadzanej zmiany jest szerszy i równomierny udział poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym w ponoszeniu kosztów nadzoru nad tym rynkiem.

"Obowiązkiem ponoszenia kosztów nadzoru w drodze rocznych opłat objęte zostaną wszystkie podstawowe grupy podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, w tym także te kategorie podmiotów nadzorowanych, które dotychczas nie były objęte żadnymi bezpośrednimi obciążeniami daninowymi z tytułu publicznego nadzoru sprawowanego nad rynkiem kapitałowym" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Wyjaśniono, że finansowanie systemu nadzoru nad rynkiem kapitałowym opierać się będzie tak jak obecnie na dwóch źródłach wpłat pochodzących bezpośrednio od podmiotów rynku kapitałowego. Pierwsze stanowią opłaty jednorazowe za udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody, zezwolenia lub podjęcie innej czynności o podobnym charakterze. Drugie źródło to stałe opłaty roczne.

Aleksandra Nadolska
Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego>>>

"Opłaty jednorazowe pobierane będą za udzielenie przez KNF zgody, zezwolenia lub podjęcie innej czynności o podobnym charakterze. Opłaty stałe będą miały charakter roczny, a nowością jest poszerzony zakres podmiotów, które zobowiązane będą do ich wnoszenia" - napisano.

Zgodnie z ustawą opłaty roczne wnoszone będą przez wszystkie podmioty rynku kapitałowego, a więc m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki prowadzące izbę rozliczeniową, domy maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium RP, podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie rachunków i rejestrów towarów giełdowych, krajowe spółki publiczne, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu itd.

W myśl ustawy koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym będą pokrywały wszystkie podmioty działające na tym rynku, a nie jak dotąd GPW i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Ponadto zgodnie z ustawą Komisja Nadzoru Finansowego ma przedstawiać Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku. Sprawozdanie takie ma być jawne i obejmować "w szczególności zestawienie wszystkich poniesionych w roku budżetowym kosztów działalności Komisji i Urzędu". (PAP)