Nowelizacja przewiduje m.in., że organizacje pożytku publicznego (OPP) będą miały obowiązek składania sprawozdania zarówno finansowego jak i merytorycznego ze swojej działalności za pomocą środków komunikacji elektronicznej; docelowo po bezpłatnym założeniu konta, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Wprowadzenie tej zmiany ma usprawnić i ułatwić składanie sprawozdań, a także obniżyć koszty związane z przesyłaniem sprawozdań oraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Nowela wprowadza także możliwość złożenia uproszczonego sprawozdania merytorycznego, jeżeli przychód OPP w roku poprzedzającym sprawozdanie nie przekroczy 100 tys. zł.
Wyraźne wskazano, że organizacje uprawnione do otrzymywania 1 proc. podatku mają obowiązek sprawozdawczy, a jeśli nie przekażą sprawozdania finansowego w terminie, nie zostaną uwzględnione w wykazie OPP. Zapis ten ma doprecyzować obowiązujące obecnie przepisy.
Nowela wprowadza również obowiązek powoływania przez marszałków województw Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, jeśli taki wniosek złoży co najmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa. (PAP)