Za przyjęciem ustawy - bez poprawek - opowiedziało się w czwartkowym głosowaniu 64 senatorów, nikt nie był przeciw, a 25 osób wstrzymało się od głosu.

Unijne przepisy regulują, że dopłaty bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie prowadzi na gruntach działalność rolniczą. Prawo unijne nie reguluje natomiast, czy ubiegający się o przyznanie płatności musi posiadać tytuł prawny do tych gruntów. Stwarza to pole do nadużyć polegających na tym, że o płatności bezpośrednie do określonych gruntów ubiegają się osoby, które nielegalnie użytkują grunty, nie posiadając do nich prawa. Sprawa dotyczy tzw. bezumownego użytkowania gruntów należących do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.

Według danych Agencji Nieruchomości Rolnych powierzchnia zajęta przez bezumownych użytkowników na koniec września 2015 r. wynosiła blisko 3,3 tys. ha (ok. 1 tys. przypadków). Odnotowano też ponad 200 przypadków odmowy wydania nieruchomości po rozwiązanych umowach dzierżawy; obejmują one powierzchnię ok. 9 tys. hektarów.

Na mocy nowych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do której składane są wnioski o dopłaty bezpośrednie do działek dzierżawionych od państwa, będzie żądała oświadczenia o posiadaniu tytułu do ich użytkowania. W przypadku, gdy okaże się ono nieprawdziwe, dana osoba może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Resort rolnictwa przygotował już stosowane rozporządzenie określające wzór takiego oświadczenia.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2016 r., tj. w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. (PAP)