Jedna z czwartkowych poprawek Senatu ma charakter redakcyjny, druga poszerza katalog osób mogących skorzystać z obniżonej do tysiąca zł opłaty sądowej - zgodnie z nią będą się o to mogły starać również osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacającej z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy.

Celem ustawy jest doprowadzenie do stanu, w którym banki i inne podmioty korzystające z obniżonej stosunkowej opłaty sądowej będą uiszczały opłaty według stawek ogólnych. Proponowane zmiany wyeliminują uprzywilejowanie banków i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania czynności bankowych w zakresie ciężarów fiskalnych związanych z wnoszeniem pism do sądów w sprawach cywilnych.


Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz>>

W kwietniu 2015 r. TK orzekł, że formuła Bankowych Tytułów Egzekucyjnych, którym poddają się kredytobiorcy, narusza konstytucyjną zasadę równości. BTE uprawnia banki do kierowania swych wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego, co według TK powoduje brak równowagi między stronami stosunku prawnego poprzez silniejszą pozycję banku. Bank jako wierzyciel i klient jako dłużnik - powinni mieć taką samą pozycję. Oba te podmioty są stronami tego samego stosunku prawnego - wskazał Trybunał, choć przyznał, że bank ma szczególną rolę w obrocie pieniędzmi.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że do postępowań wszczętych i niezakończonych (w danej instancji) przed dniem wejścia w życie tej ustawy, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało w czwartek 61 senatorów, przeciw 28, 1 się wstrzymał. Teraz ustawa trafi znów do Sejmu. (PAP)