Senat zdecydował w piątek, aby nie wprowadzać poprawek do nowelizacji ustawy o kontrolowaniu jakości paliw. Dzięki niej możliwa będzie kontrola najbardziej szkodliwych dla środowiska paliw z dużą zawartością siarki.

Główna Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła kontrolować ciężkie oleje opałowe z zawartością siarki powyżej 1 proc. Dotąd przepisy wskazywały tylko, jak należy postępować z lekkim i ciężkim olejem opałowym, jeśli nie spełnia on określonych wymagań jakościowych. W konsekwencji tego podziału na rynku funkcjonują też paliwa opałowe, których nie można zakwalifikować do żadnej grupy w rozumieniu ustawy i w rezultacie nie można tych paliw skontrolować pod kątem zawartości siarki.

Senat nie wprowadził też poprawek do noweli ustawy o akcyzie. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, czy wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych.

Ograniczona ma zostać też dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych. Ma to nastąpić m.in. dzięki wyeliminowaniu podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego.

Nowelizacja przewiduje także zwrot części zapłaconej przez zakłady energochłonne akcyzy od wykorzystywanej przez nie energii elektrycznej.

Bez poprawek przyjęto również nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która zwalnia gminy z podatku od budynków będących ich własnością. Warunkiem jest jednak to, że nie mogą być one wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie mogą one się też znajdować w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Ponadto senatorowie nie zaproponowali zmian do nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, w myśl której osoby kończące 75 rok życia będą automatycznie zwalniane z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Nowela znosi dotychczasowy obowiązek składania oświadczeń uprawniających do zwolnienia z opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75. rok życia. Poczta Polska, która zajmuje się ściąganiem abonamentu będzie sama ustalała wiek abonentów przez dostęp do rejestru PESEL.

Zgodnie z obowiązującym prawem uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in.: osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Muszą one jednak składać odpowiednie oświadczenia uprawniające do zwolnienia z opłat.

Senat nie wprowadził też poprawek do nowelizacji Prawa ochrony środowiska, która ma zapewniać lepszą ochronę przed katastrofami przemysłowymi, które mogą istotnie wpłynąć na środowisko czy ludzi. Nowela implementuje do polskich przepisów unijną dyrektywę Seveso III z 2012 roku ws. kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Termin jej wdrożenia minął 31 maja br.

Nowe prawo dotyczy blisko 400 zakładów w Polsce, w tym zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Przepisy mają zapewnić wysoki poziom ochrony ludzi, zdrowia i środowiska m.in. poprzez wzmocnienie dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Zakłady przemysłowe będą musiały np. na swoich stronach internetowych zamieszczać informacje o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w przedsiębiorstwie, o sposobach przeciwdziałania im, a także o wynikach kontroli bezpieczeństwa.

Senatorowie poparli bez poprawek także zainicjowaną przez resort gospodarki nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Zakłada ona, że mikro, małe i średnie firmy będą mogły otrzymać z banków specjalny kredyt na inwestycje w nowe technologie, który będzie częściowo spłacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przewidziana możliwość częściowej spłaty kredytu przez BGK będzie tzw. premią technologiczną. Środki na to będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalna wysokość premii wyniesie 6 mln zł.

Celem działania ujętego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 jest kontynuacja dotychczasowego wsparcia sektora MŚP przez udzielanie kredytów wraz z premią technologiczną na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. (PAP)