Projekt ustawy medialnej jest punktem spornym. Wprowadzenie go pod obrady będzie przedmiotem głosowania w środę o godz. 18. Pierwsze czytanie projektu planowane jest w czwartek w godz. 14.30–17.30. Według wcześniejszych zapowiedzi wiceministra kultury Krzysztofa Czabańskiego "byłoby racjonalne i pożądane", aby Sejm sfinalizował prace nad projektem na następnej sesji w pierwszej połowie maja.

Na "dużą" ustawę medialną składają się trzy projekty ustaw: o mediach narodowych; o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej.

Przekształcenie TVP, PR i PAP w instytucje mediów narodowych miałoby nastąpić od 1 lipca. Wyboru władz mediów publicznych miałaby dokonywać 6-osobowa Rada Mediów Narodowych wybierana przez Sejm, Senat i prezydenta na 6-letnią kadencję. Wśród kandydatów wybieranych przez Sejm jedno miejsce ma być ustawowo gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego, czyli w obecnej kadencji z PO. Władze poszczególnych mediów, czyli dyrektorzy naczelni, mieliby być wybierani w drodze konkursów jawnych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia twórcze.

W mediach publicznych mają powstać Społeczne Rady Programowe, utworzone z kandydatów zgłoszonych przez: organizacje społeczne, związki zawodowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia; mają one oceniać realizację misji przez poszczególne media i będą mogły występować z wnioskami personalnymi.

Nową składkę audiowizualną w wysokości 15 zł miesięcznie pobieraną z rachunkiem za prąd zapłacimy od 1 stycznia 2017 r., zwolnienia obejmą osoby po 75. roku życia, niepełnosprawnych oraz ubogich.

Elżbieta Kruk (PiS), która szefuje sejmowej komisji kultury i należy do wnioskodawców projektów, powiedziała PAP w zeszły piątek, że w projektach możliwe są zmiany. Według niej składka audiowizualna może wynieść 12 zamiast 15 zł, a posiadacze działek być może nie będą musieli płacić jej dwa razy. Zmiana może też dotyczyć lustracji w mediach - może być ona ograniczona tylko do kadry kierowniczej. Potwierdziła ponadto opinię Czabańskiego, że "można rozmawiać" o wydłużeniu kadencji dyrektorów naczelnych mediów z 2 do 3 lat.

Czabański mówił kilka dni temu w wywiadzie dla PAP: "Byłoby racjonalne i pożądane, żeby ten projekt (...) został sfinalizowany w Sejmie na następnej sesji, czyli w pierwszej połowie maja. To byłoby optymalne ze względu na terminy, które są w projekcie, np. związane z powołaniem Rady Mediów Narodowych, co wymaga czasu, a ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 lipca. Najlepiej byłoby, gdyby w maju te procedury już zaczęły się toczyć, bo przepisy dotyczące RMN zaczynają obowiązywać trzy dni po dniu ogłoszenia".

W środę wieczorem Sejm prawdopodobnie będzie kontynuował pracę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, autorstwa PiS. Projekt przewiduje m.in., że w miejsce obecnej Rady IPN ma powstać kolegium, które będzie tworzyło 9 naukowców powoływanych przez Sejm, Senat i prezydenta. Zgodnie z projektem zmieni się tryb wyboru prezesa Instytutu; miałby tego dokonywać Sejm za zgodą Senatu, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN. Obecnie prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Rady IPN, która zgłasza kandydata spoza swego grona.

Projekt rozszerza też zakres czasowy badań Instytutu. Do zadań badawczych i edukacyjnych IPN projekt zalicza m.in. upowszechnianie w kraju i za granicą stanowisk oraz opinii dotyczących najważniejszych dla narodu polskiego wydarzeń historycznych.

Projekt PiS ostro krytykowały kluby: PO, Nowoczesnej i PSL. Sejm nie zgodził się jednak na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

W środę posłowie będą też kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, który zakłada, że samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły dostać pieniądze na działania prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt popierają wszystkie kluby.

W środę posłowie będą ponadto kontynuowali pracę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o wyścigach konnych, który zakłada, że Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych będzie zmniejszona do 9 osób. Prezes będzie jak dotąd powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa, ale nie będzie potrzebny wniosek Rady PKWK. Sejmowa komisja rolnictwa podczas pierwszego czytania projektu wniosła poprawkę do PiS-owskiego projektu ustawy - zaproponowane zmiany wzmacniają rolę ministra rolnictwa i zwiększają znaczenie prezesa PKWK.

W czwartek Sejm będzie kontynuował pracę nad poselskim projektem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Projekt zakłada dostosowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do obowiązujących od początku br. przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Posłowie będą też prawdopodobnie kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rejestracji, ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Nowe przepisy mają poprawić funkcjonowanie oraz zwiększyć przejrzystość systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spożywczych. W praktyce chodzi o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych.

Sejm zajmie się również rządowym projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, który reguluje warunki zatrudnienia w Polsce pracowników delegowanych tutaj z innych państw UE i związane z tym nowe obowiązki kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt przewiduje m.in. kary od 1 do 30 tys. zł za naruszenie tych zasad.

Posłowie zajmą się ponadto rządowym projektem ustawy o efektywności energetycznej. Nowa ustawa ma pozwolić na pełne wdrożenie unijnej dyrektywy z 2012 r., zgodnie z którą państwa członkowskie muszą osiągnąć do 2020 r. określony poziom oszczędności energii. Celem projektu jest oszczędne i efektywne wykorzystywanie energii, zmniejszenie jej zużycia i zmniejszenie strat podczas jej przesyłania.

W piątek posłowie zajmą się poselskim projektem nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Projekt dotyczy objęcia zakresem ustawy o kombatantach, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w latach 1949-1959, z przyczyn politycznych, w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach rud uranu oraz żołnierzy z poboru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych do nadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla lub kamieniołomach.

Posłowie zajmą się też prawdopodobnie poselskim projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016. Projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych umożliwiających wojewodzie śląskiemu podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację Światowych Dni Młodzieży organizowanych na terenie miasta Częstochowy.(PAP)

mrr/ mce/ eaw/ je/