Rzecznik polskiej prezydencji Konrad Niklewicz poinformował, że we wtorek rząd przyjmie "finalną wersję" 6-miesięcznego programu polskiej prezydencji - która rozpocznie się 1 lipca 2011 roku. Jak podkreślił, jest to dokument, który opisuje strategiczne wymiary polskiej prezydencji - czyli to, co polski rząd chciałby w trakcie naszego przewodnictwa załatwić i w jaki sposób. Jak dodał, dokument, który przyjmie rząd, ma kilkadziesiąt stron.
Niklewicz zauważył, że program polskiej prezydencji jest skonstruowany bardzo elastycznie. "Oznacza to, że polska prezydencja będzie mogła reagować na każde, dziś niedające się przewidzieć wydarzenie" - zaznaczył. Zapewnił, że Polska jest bardzo dobrze przygotowana do prezydencji.
Według przyjętego kierunkowo przez rząd w marcu sześciomiesięcznego programu polskiej prezydencji Polska będzie dążyć do wprowadzenia Unii Europejskiej na tory rozwoju gospodarczo-politycznego i skupi się na trzech priorytetach: integracji europejskiej jako źródle wzrostu, bezpiecznej Europie oraz Europie korzystającej na otwartości.
W kontekście integracji europejskiej polska prezydencja będzie działać na rzecz wzmocnienia wzrostu gospodarczego poprzez: rozwój rynku wewnętrznego (w tym elektronicznego) i wykorzystanie budżetu unijnego do budowy konkurencyjnej Europy. Jak podkreślono, głównym elementem polityki inwestycyjnej Unii powinna pozostać polityka spójności, służąca realizacji celów strategii "Europa 2020". Istotna, w polskiej ocenie, jest także reforma wspólnej polityki rolnej.
Drugim priorytetem polskiego przewodnictwa jest bezpieczna Europa. W tym kontekście podstawowym zadaniem w obszarze gospodarczym i finansowym będzie wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE. Jak podkreślono, ze względu na prace nad nową strategią energetyczną na najbliższe lata potrzebne jest przeanalizowanie stanu zewnętrznej polityki energetycznej Unii i wypracowanie rozwiązań, które ją wzmocnią.
Trzecim priorytetem prezydencji jest Europa korzystająca na otwartości. Jak podkreślono, nasz kraj będzie wspierać unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa służącą wzmocnieniu pozycji UE na arenie międzynarodowej. W ramach Partnerstwa Wschodniego Polska będzie dążyć m.in. do zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu z niektórymi krajami uczestniczącymi w projekcie, postępów w liberalizacji wizowej czy pogłębiania współpracy sektorowej.
Polski rząd będzie zachęcał także Białoruś do współpracy z Zachodem, jednak pod warunkiem respektowania przez ten kraj podstawowych zasad demokracji i praw człowieka. Polska prezydencja ma też działać na rzecz wypracowania nowych relacji UE ze światem arabskim oraz kompleksowej strategii działań na rzecz tego regionu
Innym celem polskiego przewodnictwa będzie finalizacja negocjacji akcesyjnych z Chorwacją i podpisanie z nią Traktatu Akcesyjnego. Polski rząd będzie również m.in. chciał kontynuować negocjacje akcesyjne z Turcją i - jak deklaruje - zadba o "znaczny postęp" w negocjacjach akcesyjnych Islandii oraz będzie wspierał europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich.
Rząd zajmie się też projektem specustawy dotyczącej bezpieczeństwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Projekt przygotowały resort sprawiedliwości oraz MSWiA. Zmiany w prawie dotyczą 11 ustaw, w tym pięciu kodeksów. Zbiorczy projekt nosi tytuł: Ustawa o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA Euro 2012. W planach prac rządu ma on charakter priorytetowy.
Projekt zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznego monitoringu chuliganów stadionowych. Obowiązek stawiennictwa w jednostce policji miałby zostać, co do zasady zastąpiony obowiązkiem przebywania przez skazanego - podczas trwania meczu - w miejscu stałego pobytu, co byłoby monitorowane za pomocą aparatury elektronicznej. Możliwość taka miałaby zostać wprowadzona od początku przyszłego roku. Obecnie zakaz stadionowy nałożony przez sądy dotyczy ok. 1,7 tys. osób. Monitoring elektroniczny dotyczyłby jednak tych pseudokibiców, wobec których taki zakaz orzeczony byłby już na mocy znowelizowanej ustawy.
Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, zatrzymani chuligani byliby sądzeni jeszcze na stadionach, a rozprawy odbywałyby się za pomocą tzw. wideokonferencji. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba zatrzymana za popełnienie przestępstwa, które podlega rozpoznaniu w trybie przyspieszonym, nie będzie musiała być doprowadzana do sądu na rozprawę. Rozprawę poprowadziłby sędzia dyżurujący w budynku sądu. Takie rozwiązanie wprowadzono już m.in. w Kanadzie podczas igrzysk w Vancouver w 2010 r. Pierwsza, pilotażowa sala rozpraw do prowadzenia spraw w trybie uproszczonym ma zostać uruchomiona jesienią na stadionie w Poznaniu.
Projekt przewiduje wprowadzenie kar za posiadanie w miejscu publicznym (stadion, droga prowadząca do niego) niebezpiecznych narzędzi, jeśli zachodzi podejrzenie, że te przedmioty mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób.
Nowe przepisy mają pozwolić, by niskoprocentowy alkohol, np. piwo, można było sprzedawać i pić na stadionach, ale jedynie podczas Euro2012. Obecnie polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu podczas zawodów na stadionach, jednak UEFA chce, by taka możliwość istniała przynajmniej w strefach VIP-owskich. Powodem jest m.in. to, że jednym ze strategicznych sponsorów Euro2012 jest producent piwa.
Projekt wprowadza także odpowiedzialność karną za wdzieranie się podczas imprezy na teren całego obiektu, gdzie prowadzona jest impreza, a nie tylko np. na murawę boiska. Rozszerzony ma być także katalog zakazu wstępu na imprezy masowe o mecze reprezentacji innych państw, które rozgrywane są na terytorium Polski. Zaostrzone mają zostać również kary za fałszywe alarmy bombowe. Obecnie sprawcy takich alarmów są karani na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń, najczęściej grzywną, czasem aresztem do 30 dni. Po zmianach grozić ma za to od sześciu miesięcy nawet do ośmiu lat więzienia.
W myśl propozycji karane ma być także niszczenie lub kradzież infrastruktury - np. trakcji kolejowej, tramwajowej, szyn, sieci elektrycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. Te przepisy mają pomóc w zapobieganiu sytuacjom, gdy np. kibice nie dojadą na mecz z powodu zniszczonej trakcji kolejowej.
Ministrowie zajmą się również założeniami do projektu ustawy o lobbingu. Celem regulacji jest stworzenie nowych zasad prowadzenia działalności lobbingowej. Ideą projektodawcy jest wprowadzenie jasnych zasad systemowych, które realizować będą nadrzędną zasadę transparentności polskiego systemy prawa i polskiej administracji publicznej.
Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Konieczność zmian wynika z wejścia w życie ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych, które przewidują likwidację gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy państwowych jednostkach budżetowych – parkach narodowych.
Ministrowie zajmą się również projektem zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Rząd rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.
Minister obrony narodowej Bogdan Klich przedstawi też sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego - wyposażenie sił zbrojnych Polski w samoloty wielozadaniowe.(PAP)