Prace nad nowelizacją ustawy o prokuraturze trwają w resorcie sprawiedliwości od kilku miesięcy. W kwietniu minister sprawiedliwości Jarosław Gowin mówił, że konieczne jest zwiększenie demokratycznej kontroli nad prokuraturą, bo jej autonomia poszła w Polsce za daleko.
31 marca 2010 roku nastąpiło rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Reforma - w ocenie resortu sprawiedliwości - choć pozytywna, okazała się niepełna.
Celem zmian jest m.in. wprowadzenie kontroli sejmowej nad działalnością prokuratury oraz zapewnienie większego jej uczestnictwa "w realizacji priorytetów polityki karnej". Autorzy propozycji zastrzegają, że nadal ma być utrzymana zasada niezależności prokuratorów w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych i odrębność prokuratury względem administracji rządowej.
Według planów resortu przewidywane jest wprowadzenie przepisów, które zobowiązywałyby ministra sprawiedliwości do opracowania - w porozumieniu z MSW - założeń zasadniczych kierunków polityki karnej, które następnie - po zaopiniowaniu przez PG - przyjmowane byłyby przez rząd. Określone przez rząd kierunki polityki karnej nie byłyby wiążące dla PG, ale prokurator generalny składając coroczne sprawozdanie z działalności prokuratury, odnosiłby się do przyjętych przez rząd kierunków.
Ponadto prokurator generalny mógłby wydawać, w oparciu o przyjęte przez rząd kierunki polityki karnej, wytyczne i zarządzenia dla podległych mu prokuratorów. Przewidywane jest także wprowadzenie debaty sejmowej nad corocznym sprawozdaniem PG.
Projekt przewiduje ponadto likwidację prokuratur wojskowych i włączenie ich struktur do prokuratur powszechnych. Resort sprawiedliwości planuje jednak utrzymać prokuratorów w prokuraturach powszechnych, którzy byliby jednocześnie zawodowo czynnymi żołnierzami delegowanymi poza struktury MON.
Planowana jest także reorganizacja pionu śledczego i lustracyjnego IPN poprzez dostosowanie liczby pracujących tam prokuratorów "do rzeczywistych potrzeb w zakresie ścigania przestępstw" należących do właściwości tych pionów.
Projekt zakłada też zwiększenie uprawnień prokuratora generalnego w zakresie doboru kadry prokuratorskiej oraz precyzyjne określenie uprawnień prokuratorów przełożonych w stosunku do prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze, wprowadzenie zmian w zakresie organizacji prokuratur, w tym racjonalne i równomierne rozłożenie obciążenia pracą prokuratorów oraz "jednoznaczne uregulowanie kwestii prokuratorów w stanie spoczynku".
Rada Ministrów rozpatrzy również projekt założeń do nowelizacji ustawy Kodeks pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Celem zmian ma być ułatwienie podmiotom - których dane podlegają jednoczesnemu obowiązkowi wpisu do różnych rejestrów i ewidencji, prowadzonych przez organy administracji publicznej - rozpoczynania i prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej.
Ministrowie zajmą się także projektem założeń do nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. (PAP)