Konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe w sprawie projektu mają potrwać do 11 lipca br. W sierpniu projekt ma być przekazany Radzie Ministrów. Termin ten jest jednak uzależniony od uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.

Jak wyjaśnił PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) tworzą podmioty, głównie publiczne, z różnych państw członkowskich UE. Taką możliwość daje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r.

Ugrupowania mają osobowość prawną. Oznacza to, że mogą kupować i sprzedawać ruchomości oraz nieruchomości, a także zatrudniać pracowników. W ich skład mogą wchodzić m.in. państwa członkowskie, władze regionalne, lokalne, podmioty prawa publicznego. Dodatkowo do ugrupowania muszą wchodzić instytucje z co najmniej dwóch krajów członkowskich UE.

"Istnieje również prawna możliwość udziału w EUWT instytucji i państw spoza UE. W takim wypadku państwo zewnętrzne musi przyjąć całość przepisów unijnych dotyczących ugrupowań" - zaznaczył wiceminister.

Pytany, w jakim celu są powoływane w UE ugrupowania współpracy terytorialnej, wyjaśnił, że powstają m.in. po to, by realizować projekty finansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej lub innych pieniędzy unijnych. Chodzi też o upowszechnianie i ułatwianie takiej współpracy.

Polska jest już w EUWT np. w sektorze transportu. Chodzi o Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy EUWT, w którym uczestniczą woj. zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie.

Zgodę na przystąpienie polskich instytucji do EUWT wydaje minister spraw zagranicznych w porozumieniu z szefami resortu infrastruktury i rozwoju, finansów i spraw wewnętrznych. MSZ nadzoruje takie ugrupowania i prowadzi ich rejestr.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiada natomiast za przygotowanie krajowych przepisów ws. EUWT i za udział w negocjacjach przepisów UE.

Jak mówił wiceminister, projekt wprowadza procedurę milczącej zgody. "To znaczy, że odpowiednie władze wydające zgodę zainteresowanym instytucjom na udział w EUWT mają maksymalnie sześć miesięcy, od momentu otrzymania wniosku w tej sprawie, na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Po przekroczeniu tego terminu decyzję władzy uznaje się za pozytywną, chyba że instytucje tworzące EUWT nie udzielą odpowiedzi na wcześniej zgłaszane pytania i wątpliwości" - podkreślił.

Projekt doprecyzowuje ponadto przepisy dotyczące prowadzenia przez MSZ rejestru EUWT z siedzibą w Polsce. Chodzi o informacje, jakie dana instytucja powinna przekazać do MSZ wraz z wnioskiem w sprawie wpisu do rejestru.

"Dzięki uproszczeniu stosowanych procedur wydawanie zgód polskim podmiotom na udział w EUWT będzie szybsze" - podkreślił wiceminister. (PAP)