"W przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania istnienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, prokuratorzy niezwłocznie będą informować właściwego pracownika socjalnego, aby podjęto działania związane z umieszczeniem dziecka u innej osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej" - zaznaczono w komunikacie Prokuratury Generalnej.

W wytycznych Seremet nakazał, aby przesłuchanie pokrzywdzonego takim przestępstwem - w miarę możliwości - przeprowadzane było tylko jeden raz. W najpoważniejszych sprawach przesłuchanie to ma przeprowadzać osobiście prokurator prowadzący śledztwo.

Prokuraturom polecono również, aby śledztwa dotyczące przemocy w rodzinie były prowadzone lub nadzorowane przez prokuratorów o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, którzy specjalizują się w tej problematyce.

"Niezależnie od tego w każdym przypadku uzyskania informacji, iż skazany za przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej, mieszkającej wspólnie ze sprawcą w okresie próby, rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej względem tych osób, prokuratorzy będą składać do sądu wnioski o zarządzenie wykonania kary" - podkreśliła PG.

W wytycznych dodano, że obowiązkowe jest niezwłoczne reagowanie przez prokuratorów na wszystkie przypadki grożenia świadkom lub pokrzywdzonym. "W takich przypadkach prokuratorzy będą konsekwentnie podejmować czynności mające na celu wyjaśnienie tych okoliczności, zaś w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa wszczynać stosowne postępowania karne" - zapewniła PG.

Śledczy w kraju mają także m.in. pamiętać o udzielaniu pokrzywdzonym szczegółowych informacji i pouczeń dotyczących ich uprawnień oraz możliwości pomocy, jaką osoby te mogą uzyskać np. dzięki lokalnym instytucjom udzielającym wsparcia ofiarom przemocy.

Wytyczne - jak zaznaczyła PG - zostały przygotowane w połowie grudnia ubiegłego roku. Impulsem do ich wydania było m.in. przypomnienie i przybliżenie prokuratorom opublikowanej w listopadzie 2012 r. w Dzienniku Urzędowym UE dyrektywy o minimalnych standardach dla ofiar przestępstw. Gwarantuje ona ofiarom należne im prawa, niezależnie od tego, w którym z 27 krajów UE przebywają.

Ponadto, dyrektywa przyjęła, że istnieje kategoria osób pokrzywdzonych, które są szczególnie bezbronne lub znajdują się w sytuacjach narażających je na podwyższone ryzyko. Zalicza do nich m.in. ofiary przemocy domowej, ofiary przemocy z uwagi na płeć lub ofiary przemocy seksualnej. Osoby takie - jak wskazano - wymagają specjalistycznego wsparcia i ochrony. Państwa członkowskie UE zobowiązane są do dostosowania swego prawa i praktyki prawnej do tej dyrektywy do listopada 2015 r. (PAP)