Kancelaria podała w komunikacie, że ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych została podpisana 11 lipca 2012 r.
"Podstawowym celem przedłożonej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawa polskiego mechanizmu tzw. nowacji rozliczeniowej, który powinien umożliwić dostosowanie krajowego rynku finansowego do standardów międzynarodowych" - napisano w komunikacie.
Wskazano, że nowacja rozliczeniowa została określona wyłącznie na potrzeby procesu rozliczania transakcji zawieranych na rynku finansowym. Wyjaśniono, że polega ona na tym, że w momencie przyjęcia przez izbę rozliczeniową transakcji do rozliczenia, podmiot ten wstępuje w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji.
"Na skutek wprowadzenia owego mechanizmu izba rozliczeniowa staje się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za rozliczenie transakcji. W konsekwencji z momentem przyjęcia transakcji do rozliczenia musi doprowadzić do jej wykonania, także z wykorzystaniem własnego majątku" - wytłumaczono.
Zmiana powinna wzmocnić system dokonywanych rozliczeń, gwarantując stronom transakcji jej wykonanie, a także zwiększyć konkurencyjność rynku krajowego w aspekcie międzynarodowym. Konstrukcja nowacji rozliczeniowej będzie mogła znaleźć zastosowanie w stosunku do transakcji zawieranych na rynku zorganizowanym oraz poza tym rynkiem.
Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)