Obecnie prezydencki projekt, nad którym pracuje sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, zakłada podniesienie o pięć lat - z 70 do 75 lat - ustawowej granicy wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

Obecnie sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku życia. Na swój wniosek może przejść w stan spoczynku po ukończeniu 67. roku życia albo po ukończeniu 60. roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie mniej niż 9 lat, jednak z tego prawa można skorzystać jedynie do końca 2017 r.

Łaszkiewicz, który w środę uczestniczył w pracach komisji nad projektem, zaproponował w imieniu wnoszącego projekt prezydenta, by projektowana regulacja oprócz sędziów Sądu Najwyższego objęła też NSA, Prokuratora Generalnego i sędziów TK. "Z tą ustawą wiążą się również tamte funkcje, dlatego to byłoby właściwym rozwiązaniem" - uzasadnił.

Biuro Legislacyjne Sejmu zgłosiło jednak uwagę, że zmiana w ustawie na tym etapie prac w komisjach może się narazić na zarzut niekonstytucyjności. Komisja wystąpi do TK o opinię, czy sędziowie Trybunału powinni być objęci nowymi regulacjami dotyczącymi wieku emerytalnego i co do konstytucyjności procedury. Do czasu uzyskania opinii komisja zawiesiła prace nad projektem.

W ocenie prezydenta sędziowie SN, którzy posiadają ogromną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie, niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku, powinni mieć możliwość dalszego pełnienia służby dla dobra państwa i społeczeństwa.

"Sędziowie kończący obecnie 70 lat wykazują się w ogromnej większości pełną sprawnością psychofizyczną oraz intelektualną, nie wydaje się zatem słuszne i celowe, aby ich uposażenia pobierane w stanie spoczynku obciążały budżet państwa, kiedy mogą oni jeszcze piastować urząd i efektywnie wykonywać przypisane do niego obowiązki" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Komisja sprawiedliwości i praw człowieka powołała podczas środowego posiedzenia pięcioosobową podkomisję, która zajmie się dwiema innymi propozycjami zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Chodzi o przygotowany przez Senat i wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2012 r. projekt doprecyzowujący zasady postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia. Podkomisja zajmie się też poselskim projektem, doprecyzowującym jeden z artykułów dotyczącym zasad wytyku dla sędziów, których orzeczenie jest przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym.(PAP)