"Zmniejszenie deficytu wynikać będzie z działań już podjętych i planowanych przez rząd, szczególnie po stronie wydatkowej. Obniżeniu deficytu sprzyjać będzie przyspieszenie wzrostu gospodarczego i wygasanie negatywnych efektów kryzysu finansowego, w szczególności dla dochodów z tytułu podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne. Wzrost dochodów sektora, szczególnie widoczny w 2011 r. i 2012 r., będzie wynikiem zarówno rosnących wpływów z podatków (w wyniku zmian systemowych i wzrostu gospodarczego), które zostały omówione w rozdziale poświęconym dochodom budżetu państwa, jak również rosnącego strumienia składek na ubezpieczenia społeczne, do czego będzie przyczyniać się poprawiająca się sytuacja na rynku pracy" - napisano w projekcie planu.

MF pisze, że najważniejszym strukturalnym czynnikiem wpływającym na wydatki sektora finansów publicznych będzie zastosowanie w następnych latach reguły dyscyplinującej w stosunku do części sektora, która pozostaje pod bezpośrednią kontrolą rządu.

"Z kolei jednostki samorządu terytorialnego muszą przestrzegać dotychczasowych reguł fiskalnych przewidzianych w ustawie o finansach publicznych, a od 2012 r. także nowych reguł, w zakresie których finalizowane są prace projektowe" - napisano.

MF podaje, że elementem wzmacniającym efekt reguły dyscyplinującej jest przewidywane utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, natomiast w kolejnych latach wzrost funduszu nie powinien przekraczać 1 proc. w ujęciu realnym.

Dodatkowo, na poprawę sytuacji fiskalnej pozytywny wpływ będzie miała reforma emerytur pomostowych, ograniczenie wydatków związanych z wypłatą zmniejszonego zasiłku pogrzebowego. (PAP)