Nowelizacja wprowadza nowe zasady nadzoru nad zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z tymi przepisami, utworzenie takiego funduszu nie będzie wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a będzie podlegało jedynie zgłoszeniu do niej. Komisja nie będzie również zatwierdzała statutów takich funduszy ani ich zmian. Ustawa zakłada również zmiany w zakresie przekształcenia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych w certyfikaty publiczne, uwzględniając nowe zasady tworzenia funduszy.

W ustawie znajduje się przepis przejściowy. Zakłada on, że postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia wżycie przepisów ustawy, będą umarzane. (PAP)