"Rada Polityki Pieniężnej decyzje o kształtowaniu wysokości stóp procentowych podejmowała z uwzględnieniem celów i zasad określonych w Założeniach, opierając się na projekcjach inflacji i danych o przewidywanym rozwoju sytuacji gospodarczej. Jednak podjęcie przez RPP decyzji o obniżce stóp procentowych dopiero w ostatnich dwóch miesiącach 2012 r., uzasadniane niepewnością w zakresie kształtowania się przyszłych danych makroekonomicznych, należy ocenić jako działanie bardzo ostrożne" - napisano w "Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 roku" przedstawionej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

RPP w maju 2012 r. podwyższyła wszystkie stopy procentowe o 25 punktów bazowych, w wyniku czego stopa referencyjna wyniosła 4,75 proc., natomiast w listopadzie i grudniu obniżyła stopy po 25 punktów bazowych, ustalając na koniec roku stopę referencyjną na poziomie 4,25 proc.

"W związku z przedłużającym się okresem dekoniunktury światowej i zwiększonym wpływem czynników zewnętrznych na krajową politykę pieniężną, NIK ocenia pozytywnie podjęte działania w celu modyfikacji przyszłej strategii polityki pieniężnej. Założenia polityki pieniężnej na 2013 r. zmodyfikowano, zakładając elastyczne określenie długości horyzontu powrotu inflacji do celu inflacyjnego w zależności od natury wstrząsów gospodarczych. Ponadto w planie działalności NBP na 2013 r. przewidziano przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania alternatywnych strategii polityki pieniężnej" - napisano.

map/ osz/