"Dobre wyniki sprzedaży obligacji w lutym, napływ środków unijnych oraz dobre efekty drugiego etapu konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora finansów publicznych spowodowały, że rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na koniec lutego wzrośnie do ok. 52 mld zł" - poinformował Marczak.

Wskazał, że do końca lutego jednostki objęte drugim etapem konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora finansów publicznych miały przenieść swoje rachunki do BGK i dokonać lokat w MF; również wszystkie niedługoterminowe depozyty sądowe miały być ulokowane na rachunkach MF.

"Zakładaliśmy, że w wyniku okresowego wykorzystania tych środków potrzeby pożyczkowe w 2015 r. będą niższe o ok. 4,5 mld zł, a w 2016 r. o kolejne ok. 1,5 mld zł. Obecne efekty konsolidacji pozwalają przyjąć, że cały plan zostanie zrealizowany z nadwyżką już w br." - poinformował Marczak. Zapowiedział, że w marcu ministerstwo na standardowym przetargu obligacji wystawi tylko papiery długoterminowe.

Jak wynika z komunikatu, w styczniu inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje portfele obligacji złotowych o 6,5 mld zł, do czego w największym stopniu przyczyniło się zwiększenie zaangażowania banków, funduszy inwestycyjnych, innych podmiotów oraz ponownie banków centralnych i instytucji publicznych (o 1,1 mld zł). Przyrost portfela tej ostatniej grupy był wypadkową napływu kapitału od banków centralnych z Azji (1,2 mld zł) i krajów z Europy spoza UE (0,4 mld zł) oraz odpływu z banków i instytucji publicznych z Bliskiego Wschodu (minus 0,6 mld zł).

Największy przyrost portfela obligacji odnotowano u inwestorów z Wielkiej Brytanii (o 3,6 mld zł, głównie banki), Tajlandii (o 3,1 mld zł, fundusze inwestycyjne), Francji (o 1,7 mld zł, głównie banki) oraz pierwszy raz po dłuższej przerwie z USA (1,5 mld zł). Swoje zaangażowanie zmniejszyli inwestorzy z Austrii (o 1 mld zł), Japonii (o 0,7 mld zł) oraz Luksemburga (o 0,7 mld zł). "W lutym saldo przepływów obligacji u inwestorów zagranicznych kształtuje się na lekkim minusie" - wskazano w komunikacie. (PAP)

mmu/ gma/