Ulga termomodernizacyjna ma olbrzymie znaczenie, zwłaszcza w sytuacji ryzyka drastycznych podwyżek cen energii elektrycznej. Możliwości skorzystania z tej ulgi jest wiele, katalog wydatków szeroki, ale i wątpliwości nie mało. A organy podatkowe różnie podchodzą do tych wątpliwości. Warto więc zwrócić uwagę na niedawną interpretację skarbówki, która jest korzystna dla podatników. Czego dotyczyły wątpliwości małżonków? Otóż powstało pytanie, czy mąż może kontynuować – po śmierci żony – odliczanie (z uwzględnieniem limitu i pominięciem odliczonych już kwot) wydatków poniesionych na przedsięwzięcie montażu instalacji fotowoltaicznej ze środków wspólnych w sytuacji wystawienia faktury na nazwisko żony.

Czytaj również: ​Małżonkowie mają podwójny limit ulgi termomodernizacyjnej >>

Nagła śmierć małżonki

W kwietniu 2022 r. małżonkowie zrealizowali we wspólnym domu dużą inwestycję związaną z założeniem instalacji fotowoltaicznej. Całkowity koszt tej instalacji wynosił 57 tys. zł. Dom był współwłasnością małżonków i nie mieli oni rozdzielności majątkowej. Opłata za instalację była przelana ze wspólnego konta. Ponieważ umowa z zakładem energetycznym była zawarta na nazwisko żony, to również faktura za instalację fotowoltaiczną została wystawiona automatycznie i bez głębszej refleksji tylko na nazwisko żony. W październiku 2022 r. żona nagle zmarła. We wspólnym rozliczeniu rocznym, ze względu na nazwisko żony na fakturze na wszelki wypadek ulga termomodernizacyjna była rozliczana tylko na żonę. Ze względu na jej niski dochód roczny i przysługującą jej ulgę dla pracujących seniorów, wydatki termomodernizacyjne dotyczące wspólnej nieruchomości zostały wykorzystane do ulgi podatkowej w roku 2022 tylko w niewielkiej wysokości. Mąż we wniosku o interpretację zapytał organy skarbowe czy w tej sytuacji jest możliwe, żeby w roku 2023 i ewentualnie w latach następnych mógł on wykorzystać poniesione wspólnie wydatki termomodernizacyjne do rozliczenia ulgi podatkowej w swoich zeznaniach podatkowych.

W jego ocenie wspólnie finansowana inwestycja powinna być również podstawą do wykorzystania ulgi podatkowej także przez niego.

Muszą być spełnione warunki ulgi

W interpretacji z 5 lutego 2024 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.891.2023.3.JK) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację podatnikowi. Uznał, że skoro w katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w części 1 w punkcie 13 wskazano ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a w części 2 w punkcie 13 wskazano montaż instalacji fotowoltaicznej – to w niniejszej sprawie zostały spełnione warunki do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej wysłowionej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji gdy faktura została wystawiona na żonę i żona dokonała odliczenia tylko części wydatków nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozostałą część wydatków odliczył mąż w swoich zeznaniach podatkowych z uwzględnieniem terminu i wskazanej wysokości odliczenia mieszczącej się w limicie odliczenia.

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Nie ma znaczenia, na kogo wystawiono fakturę

- Organ podatkowy poparł korzystną dla podatników linię interpretacyjną, co jest dobrym znakiem dla osób inwestujących w termomodernizację. Już we wcześniejszych interpretacjach indywidualnych wskazywano, że bez znaczenia pozostaje fakt na kogo została wystawiona faktura, samo wystawienie faktury na któregokolwiek z małżonków ma znaczenie drugorzędne, w sytuacji gdy wydatek jest poniesiony z majątku wspólnego małżonków i przeznaczony na wspólną nieruchomość (interpretacja z 7 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.214.2022.3.AC) – podkreśla Karolina Kubista, adwokat w Kancelarii JKP.Legal.

Zwraca ona uwagę na literalne brzmienie przepisów dotyczących ulgi.

- Warto też zaznaczyć, że z samego literalnego brzmienia art. 26h ust. 3 ustawy o PIT nie wynika, że faktura musi zostać wystawiona na podatnika, co słusznie uzasadnia przyjęcie, że jeżeli podatnik jest w stanie udokumentować, że poniósł wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, to ze zwolnienia może skorzystać, nawet w sytuacji wystawienia faktury na inną osobę – zauważa Karolina Kubista.

Jej zdaniem to elastyczne podejście stanowi korzystne wsparcie dla inwestorów i zwiększa dostępność ulgi termomodernizacyjnej. Podobnie interpretację ocenia kolejny ekspert.

- Interpretacja jest prawidłowa. Organ podatkowy wskazał rzecz najistotniejszą – przy spełnianiu przez podatnika warunków określonych w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wskazanych w interpretacji  „samo wystawienie faktury na któregokolwiek z małżonków ma znaczenie drugorzędne w sytuacji, gdy wydatek poniesiony jest z majątku wspólnego małżonków i przeznaczony na wspólną nieruchomość” – podkreśla Stefan Kowalski, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Stefan Kowalski.

Dodaje on, że jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 27 czerwca 2023 r. sygn. akt I SA/Gl 1307/22 „Jakkolwiek przepis art. 26h ust. 3 ustawy o PIT wskazuje fakturę jako warunek realizacji ulgi termomodernizacyjnej, przy założeniu spełnienia przesłanek materialnoprawnych wynikających z art. 26h ustawy o PIT, to jest przepisem skierowanym do organu podatkowego, który działa na podstawie przepisów ordynacji podatkowej dysponując przewidzianymi w tej ustawie instrumentami pozwalającymi na ustalenie wysokości poniesionych wydatków” – podkreśla radca prawny Stefan Kowalski.