Większość członków komisji finansów negatywnie odniosła się do proponowanej poprawki PSL. Pozytywnie odnieśli się jednak do dwóch poprawek PO, które miały charakter techniczny oraz doprecyzowujący.

Przed tygodniem sejmowa komisja finansów wykreśliła regulację dotyczącą spółek komandytowych z przygotowanych przez rząd propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rządowy projekt przewidywał objęcie podatkiem CIT dochodów zarówno spółek komandytowo-akcyjnych (SKA, ostatnio często wykorzystywanych do tzw. optymalizacji podatkowej), jak i spółek komandytowych (SK). Zmiana oznaczałaby, że spółki takie byłyby opodatkowane na takich samych zasadach, jak np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Genowefa Tokarska z PSL, która złożyła poprawkę przywracającą tę regulację, mówiła podczas środowych obrad komisji, że zróżnicowanie opodatkowania SKA i SK jest niezrozumiałe i niezgodne z zasadą sprawiedliwości podatkowej. Poinformowała, że zwolnienie z CIT spółek komandytowych obejmie ok. 10 tys. podmiotów, głównie handlowych, w tym duże sieci hipermarketów.

"Nie dostrzegamy żadnych powodów, dla których miałyby być różnice w opodatkowaniu spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. (...) Dalsze różnicowanie zasad opodatkowania spółek, w tym dalsze zwalnianie z jednakowych zasad spółek prowadzących sklepy wielkopowierzchniowe i działalność deweloperską, wydaje się niezasadne" - mówiła.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski przypomniał, że istnieje zasadnicza różnica, jeśli chodzi o opodatkowanie wspólników SKA i SK w obecnym stanie prawnym. Wskazał, że obecnie SKA w praktyce nie płacą podatków, natomiast wspólnicy spółek komandytowych odprowadzają co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy. Powiedział, że jeżeli SKA będą przekształcane w spółki komandytowe, to ich wspólnicy zaczną odprowadzać na bieżąco podatek.

Spółki komandytowe w większości są zakładane przez osoby fizyczne: lekarzy, architektów czy prawników. SKA są tworzone przez osoby prawne, gdzie wspólnikami są firmy (to najczęściej duże przedsiębiorstwa).

Komisja podczas środowego posiedzenia zajmowała się też projektami zmian autorstwa PO w ustawach o PIT i CIT. Projekty te przewidują m.in. zmiany dotyczące sekurytyzacji wierzytelności banków. Chodzi o podatek od dochodów z umów o tzw. subpartycypację. To rodzaj zawieranych przez banki transakcji sekurytyzacyjnych, które stanowią jeden z instrumentów zarządzania ich płynnością. Przewidziana w projekcie zmiana zakłada odmienne niż dotychczas przyjęcie momentu powstania w banku przychodu oraz kosztów związanych ze zbyciem wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu.

Propozycje dotyczące PIT umożliwiają obniżenie podatku płaconego od dochodu ze sprzedaży odziedziczonych m.in. akcji, wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W takim przypadku do kosztu uzyskania przychodów podatnik mógłby zaliczyć wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie tych praw majątkowych. W uzasadnieniu do ustawy autorzy zmian wskazali na brak jednolitej linii orzecznictwa sądów w sprawie możliwości pomniejszenia przez spadkobierców przychodów ze zbycia odziedziczonych przez nich np. papierów wartościowych, o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawców.

rbk/ pad/ bk/