W wystąpieniach do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Michalak wyraził zaniepokojenie "zbyt często występującymi nieprawidłowościami w pracy" placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej. Chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne, a także podległe MEN młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne oraz internaty i bursy.
By zagwarantować najwyższe standardy opieki oraz możliwość wszechstronnego rozwoju i bezpieczeństwa dzieciom, RPD zaproponował więc wprowadzenie "obowiązkowego certyfikatu jakości pracy placówki".
"Pragnę podkreślić, że Konwencja o Prawach Dziecka nakłada na każde państwo, które ją ratyfikowało, obowiązek zapewnienia dzieciom przestrzegania ich praw na najwyższym poziomie. Zaproponowany przeze mnie, systematycznie odnawiany certyfikat jakości pracy placówki, mógłby być ważnym narzędziem w podnoszeniu skuteczności ochrony tych praw" - napisał Michalak.
Jak ocenił rzecznik, "certyfikat, zmuszający do diagnozy i systematycznej weryfikacji celem podwyższania standardu pracy placówki, stanie się gwarantem wysokiej jakości działań na rzecz dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa oraz standardów opieki i wychowania".
Kryteria oceny placówek miałby ustalić międzyresortowy zespół MEN i MPiPS przy wsparciu RPD. Michalak zwrócił uwagę, że należy uwzględnić co najmniej jedno zagadnienie - otwartość danej instytucji na stałą współpracę z wolontariuszami. Zdaniem Michalaka taki "mechanizm swoistej kontroli społecznej" zwiększyłby transparentność pracy placówek pieczy zastępczej.
"Dzieci nie zawsze – ze względu na swój wiek lub stopień niepełnosprawności - mogą zawiadomić o swoich problemach instytucje zewnętrzne zobowiązane do nadzoru" - zwrócił uwagę RPD.
Zaproponował też powołanie niezależnej, powoływanej przez ministra pracy komisji, która "systematycznie dokonywałaby oceny jakości pracy oraz standardów opieki i wychowania we wszystkich placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej". (PAP)

Polecamy: RPD: kuratoria powinny kontrolować prywatne szkoły