Decyzję wojewody opisuje Serwis Samorządowy PAP. W uchwale rada określiła, że nauczycielowi, który realizuje w warunkach uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w tych warunkach.

Taki zapis, zdaniem wojewody dolnośląskiego, jest niezgodny z przepisami - Karty Nauczyciela. 
„Rada Miejska Strzelina w kwestionowanym przez organ nadzoru fragmencie uchwały, ustaliła nie tylko sposób wypłacania dodatku za warunki pracy, ale również uzależniła jego wysokość od liczby godzin przepracowanych w tych warunkach" - wskazuje wojewoda, a o tym decydują akty wyższego rzędu niż uchwała. Więcej>>