Za przyjęciem pozytywnej opinii dla sejmowej Komisji Finansów Publicznych głosowało 21 posłów, 10 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Pozytywnie wykonanie budżetu w zakresie oświaty i wychowania zaopiniowała też Najwyższa Izba Kontroli.
Subwencja oświatowa w 2012 r. wynosiła 39 mld 161 mln zł (wzrosła w stosunku do 2011 r. o 6,1 proc.). W kwocie tej uwzględnione zostały środki wysokości 450 mln zł, które wcześniej zapisane były w rezerwie celowej w związku ze wzrostem składki rentowej.
Jak poinformował wiceminister edukacji Maciej Jakubowski, wzrost subwencji związany był z przechodzącymi na następny rok skutkami podwyżki przyznanej nauczycielom we wrześniu 2011 r. (o 7 proc.) oraz z podwyżką przyznaną we wrześniu 2012 r. (o 3,8 proc.).
W ustawie budżetowej na 2012 r. na rezerwy celowe związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano łącznie 1 mld 246 mln zł. W trakcie realizacji budżetu zmniejszony został limit wydatków na realizację programu "Radosna szkoła". W rezultacie ogólna kwota rezerw celowych na cele oświatowe wyniosła 1 mld 179 mln zł. Jak poinformował Jakubowski rozdysponowano 88,5 proc. tej kwoty.
Podczas omawiania wykonania budżetu za 2012 r. poseł Lech Sprawka (PiS) proponował, by w opinii dla komisji finansów negatywnie ocenione zostało wydatkowanie przez wojewodów środków na pomoc materialną dla uczniów i na doskonalenie nauczycieli oraz wykorzystanie dwóch rezerw celowych. Chodziło o rezerwę na dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego na realizację programu "Radosna szkoła", rezerwę na dofinansowania Narodowego Programu Stypendialnego, w tym na "Wyprawkę szkolną".
Według Jakubowskiego, na Narodowy Program Stypendialny przeznaczono 505 mln zł, wykorzystano 88,4 proc. Na program "Radosna szkoła" przeznaczono pierwotnie 200 mln zł, następnie zmniejszono tę kwotę do 132,7 mln zł, a wykorzystano 47,4 proc. zmniejszonej kwoty.
Jak mówił Sprawka, od 2008 r. wykorzystanie środków na pomoc materialną dla uczniów spada. Według niego, wpływ na to ma konieczność posiadania przez samorządy 20 proc. wkładu własnego, po to by mogły sięgnąć po środki z budżetu oraz utrzymywane przez długi czas niskie progi dochodowe w rodzinie uprawniające do pomocy. Sprawka mówił także, że środki na dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego mogłyby być wykorzystane nie tylko na budowę szkolnych placów zabaw, ale też na inne prace w szkołach zmierzające do dostosowania ich dla młodszych uczniów.
Jakubowski przypomniał, że progi dochodowe zostały tak podniesione, by w 2013 r. z pomocy materialnej mogło skorzystać więcej uczniów, nie 12 proc. jak w ubiegłym roku, lecz 18-19 proc.
Zaznaczył też, że w programie "Radosna szkoła" bardzo szczegółowo zostało określone na co mogą zostać wydane środki oraz, że od 2009 r. programem tym objęto 90 proc. szkół w Polsce. "Wydatkowanie środków na ten cel spada, bo nie są zgłaszane przez samorządy potrzeby" - powiedział wiceminister.
Wiceminister poinformował także, że w 2012 r. z różnego rodzaju dokształcania i doskonalenia skorzystało 9,5 proc. nauczycieli oraz, że odpowiadało to zgłaszanemu przez nich zapotrzebowaniu.
Propozycje Sprawki do opinii dla komisji finansów zostały odrzucone w głosowaniu.