Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, powstał w resorcie pracy.

Czytaj: Dodatki do emerytur korzystne dla wszystkich

Rządowa propozycja zakłada wypłatę jednorazowego dodatku w wysokości od 100 do 350 zł w zależności od wysokości świadczenia. Autorzy projektu podkreślają jednak, że proponowana wypłata dodatku nie będzie miała wpływu na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w 2016 r., "która zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami".

Zgodnie z projektem na dodatek mogłyby liczyć osoby, których wysokość pobieranego świadczenia nie przekracza 2 tys. zł. W ocenie projektodawców proponowana jednorazowa wypłata dodatków - która miałaby nastąpić w marcu 2016 r. - stanowić będzie realne wsparcie dla najuboższych grup emerytów i rencistów, z zachowaniem wartości realnej wszystkich emerytur i rent.

Resort pracy szacuje, że jednorazowy dodatek zostałby wypłacony dla ok. 6,5 mln świadczeniobiorców, w tym dla ponad 60 proc. emerytów i rencistów z FUS. Ponadto dla 100 proc. otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz 100 proc. emerytów i rencistów z KRUS. Rządową propozycję krytykują jednak pracodawcy oceniając m.in. że jednorazowy dodatek stanowiłby wyjątek od ustawowej zasady, że wysokość świadczeń jest podnoszona wyłącznie w celu zachowania ich wartości nabywczej.

Rząd zajmie się ponadto projektami rozporządzenia oraz uchwały dot. rządowego programu "Studia dla wybitnych". Program zakłada wsparcie finansowe dla wybitnych studentów, którzy chcą studiować na najlepszych uczelniach świata. Program "Studia dla wybitnych" ma funkcjonować w latach 2016-2025. W uzasadnieniu uchwały zaznaczono, że w latach 2016–2025 skorzysta z niego około 700 studentów. Koszt realizacji całego programu wynieść ma ponad 336 mln zł.

Nabór do programu ma być ogłaszany co roku do 31 października. Pierwszy nabór ma zostać ogłoszony w roku 2015 - na rok akademicki 2016/2017, natomiast ostatni w roku 2021 - na rok akademicki 2022/2023. Uczestnik programu będzie mógł otrzymać środki na pokrycie kosztów czesnego, utrzymania, zakwaterowania, a także kosztów podróży i ubezpieczeń.

 (PAP)