Prawo.pl
Kto ma obowiązek zadbać o to, aby stanowiska pracy zdalnej odpowiadały nowym wymogom bhp i ergonomii na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe: pracownik czy pracodawca? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Tymczasem pracodawcom zostało już tylko parę dni na dokonanie przeglądu oceny ryzyka zawodowego, treści informacji na temat zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. W piątek, 17 maja, upływa półroczny okres przejściowy na dostosowanie stanowisk utworzonych przed 17 listopada 2023 r. do nowych wymogów.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2024
Prawo pracy BHP
Wprowadzenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową państwa, które mają służyć zapewnieniu koordynacji rozwoju cyfrowego administracji publicznej oraz harmonizacji i komplementarności działań zmierzających w tym kierunku. To główny cel projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego założenia zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych.
Inga Stawicka
09.05.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Młodzi ludzie, szukając pracy, nie kierują się wyłącznie stabilnością zatrudnienia i wynagrodzenia. Praca powinna być dla nich również pasją. Aż 66 proc. przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że ich aspiracje zawodowe są związane z osobistymi pasjami i hobby - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. To nie oznacza jednak, że na rynek pracy wkraczają z dużym entuzjazmem. Raczej z obawami. Zaledwie 35 proc. respondentów w wieku 18-24 lat czuje się odpowiednio przygotowanych do wejścia na rynek pracy.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Dwa rodzaje świadczenia pielęgnacyjnego różnicują prawo do nowego świadczenia na dzieci. Rodzice małych dzieci z niepełnosprawnością, którzy w tym roku nie zdecydowali się przejść na świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, nie będą mogli skorzystać ze świadczenia „aktywny rodzic w pracy”, które od października planuje wprowadzić rząd. Będą mogli z niego skorzystać natomiast rodzice, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach.
Beata Dązbłaż
09.05.2024
Domowe finanse Niepełnosprawność Rynek pracy
Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2023 r. wyniosły 21,8 mld zł, w porównaniu do 12 mld zł na koniec 2022 r., czyli zwiększyły się w 2023 r. o 9,8 mld zł – podał GUS. W 2023 r. zwiększyła się też liczba uczestników PPK o 29,7 proc., czyli o 892,4 tys. względem 2022 r. Z kolei wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK stanowiły 97,9 proc. przyjętych wpłat ogółem, wpłaty dodatkowe - 2,1 proc.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2024
Domowe finanse Prawo pracy PPK

MF: Dotychczasowa koncepcja rejestru umów wymaga zmian

Administracja publiczna Prawo pracy Finanse RODO
Zespół do opracowania wstępnej koncepcji rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych ma wypracować wstępne kierunki zmiany dotychczasowych rozwiązań dotyczących rejestru umów JSFP m.in. w zakresie prawnym i informatycznym – poinformował Andrzej Domański, minister finansów. To reakcja na wątpliwości m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rejestru umów pracowników sektora finansów publicznych.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2024
Administracja publiczna Prawo pracy Finanse RODO
Była prezes ZUS Gertruda Uścińska zdecydowała, że do 30 listopada 2025 roku dyrektorzy oddziałów mogą być powoływani na czas określony, nie dłuższy niż 36 miesięcy. Jak ustalił serwis Prawo.pl, praktyką było powoływanie ich na dwa czy trzy miesiące. ZUS potwierdza takie przypadki, ale twierdzi, że standardowo powołanie wynosi od roku do trzech lat. Zdaniem prawników, powielanie powołań krótkoterminowych jest elementem „krótkiej smyczy”. Nie brakuje też głosów, że taka praktyka może być jakąś formą nadużycia władzy publicznej.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2024
Administracja publiczna Prawo pracy
W środę, 8 maja, na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Konfederacja Lewiatan popiera cele stawiane przed nową ustawą. Uważa jednak, że projekt wymaga jeszcze kilku zmian, które umożliwią pracodawcom lepsze przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2024
Prawo pracy Prawo unijne
Podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków PFRON do 2760 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – do 1550 zł, zakładają założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2024
Finanse publiczne Prawo pracy Niepełnosprawność
Rząd podniesie w tym roku dofinansowanie do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnościami. To zmiana oczekiwana przez pracodawców, jednak zdania ekspertów co do samego systemu wsparcia zatrudnienia są podzielone. Z punktu widzenia biznesu, wzrost dofinansowania może być bodźcem dla rynku pracy, bo pomaga zniwelować część obciążeń finansowych związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem innych, konieczna jest reforma całego systemu, aby zwiększyć efektywność w aktywizacji zawodowej tej grupy, a większe dopłaty do pensji nie rozwiązują tego problemu.
Beata Dązbłaż
07.05.2024
Prawo pracy Małe i średnie firmy Niepełnosprawność

Do 20 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 r.

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Do 20 maja przedsiębiorcy muszą przekazać do ZUS rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Jeśli rozliczenie wykaże nadpłatę, to płatnikowi będzie przysługiwał jej zwrot – przypomina w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), która wynika z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, zostanie automatycznie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
mp/PAP
06.05.2024
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Polacy pracują 40,4 godzin tygodniowo, to o 3 godziny dłużej niż średnio w UE i aż o 8 godzin dłużej niż w Holandii, gdzie pracuje się najkrócej w Europie. Jednocześnie mamy o 12 pkt proc. niższy niż średnio w UE udział pracujących w niepełnym wymiarze godzin. W Polsce na niepełny etat pracuje 5 proc. zatrudnionych, podczas gdy średnio w UE – 17 proc. Dużo rzadziej też pracujemy zdalnie – pracę w tej formie świadczy 13 proc. zatrudnionych, przy średniej unijnej wynoszącej 23 proc. Według danych OECD wskaźnik work-life balance tylko w dwóch krajach UE jest niższy niż w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2024
Prawo pracy Prawo unijne

Ważny list z ZUS do emerytów i rencistów

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle 8 mln listów do świadczeniobiorców. W kopercie znajdować się będą dwie informacje - jedna o marcowej waloryzacji, w której znajdzie się informacja o wysokości świadczenia już po marcowym przeliczeniu, a druga o przyznaniu trzynastej emerytury. Świadczenie to otrzymało ponad 8,5 mln osób, a ZUS przeznaczył na ten cel 15,1 mld zł brutto.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2024
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Niezrealizowane kluczowe zadania w zakresie organizacji i polityki kadrowej, analizy i ustalanie potrzeb etatowych nie realizowane spójnie, wysoki poziom fluktuacji kadr, przypadki wystąpienia nieprawidłowości w zakresie rozliczania nadgodzin i urlopu oraz przyspieszone awanse szefów KAS - to tylko niektóre ustalenia NIK w zakresie organizacji i polityki kadrowej Służby Celno-Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2024
Administracja publiczna Prawo pracy
Prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy nakładającej na część firm obowiązek przedstawiania ujednoliconych raportów dotyczących działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju w ostatnim czasie zdecydowanie przyspieszyły. Prawnicy zwracają jednak uwagę, że projektodawca poszedł wręcz o krok dalej, bo firmy będą musiały podać w swoich raportach informacje o podejmowanych działaniach w zakresie łagodzenia negatywnego wpływu ich działalności, np. na środowisko.
Inga Stawicka
06.05.2024
Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne ESG
„Było sygnalistów wielu…” – taką parafrazą fragmentu księgi XII „Pana Tadeusza” można zapowiedzieć nadchodzące zmiany w polskim prawie. Tak, sygnalistów w Polsce jest wielu, a po wejściu w życie ustawy o ochronie sygnalistów – należy spodziewać się ich jeszcze więcej – piszą Mirosława Żytkowska i Bartłomiej Dąbal z kancelarii w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
Mirosława Żytkowska Bartłomiej Dąbal
03.05.2024
Prawo pracy Prawo unijne
W czwartek prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Rozwiązania mają być odpowiedzą na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w tym nowe formy zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, kierowanych przeciwko Polsce oraz pozostałym państwom Unii Europejskiej i NATO.
Inga Stawicka
02.05.2024
Samorząd terytorialny Wojsko
Ministerstwo rodziny wycofuje się z opracowania listy chorób rzadkich, na której znalazłyby się schorzenia uprawniające do wydania dziecku jednego orzeczenia do 16 roku życia. Zamiast tego będą wytyczne dla zespołów orzekających w sprawie kwalifikacji dzieci z chorobami rzadkimi, w tym genetycznymi, do osób z niepełnosprawnością. Wytyczne będą też dotyczyć okresu wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
Beata Dązbłaż
02.05.2024
Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu rozporządzenia, które zakłada przyznanie podwyżek pracownikom samorządowym od 1 lipca br. Pracuje nad nim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po zmianach płace miałyby wynieść od 4 tys. do 6,2 tys. zł. Ma to pomóc dostosować wysokość pensji samorządowców po podwyżkach płacy minimalnej.
Inga Stawicka
02.05.2024
Administracja publiczna
Tylko do 19 kwietnia do ZUS wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające. 65,8 proc. z nich została złożona przez same osoby niepełnosprawne, 21,2 proc. przez pełnomocnika, a 13 proc. przez przedstawiciela ustawowego. Do tej pory ZUS rozpatrzył ok. 5,6 tys. wniosków. 1,5 tys. osób otrzymała już z ZUS-u świadczenie wspierające na łączną kwotę 18,5 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
02.05.2024
Domowe finanse Niepełnosprawność
Różnorodność na najwyższych szczeblach zarządzania spółkami pozytywnie wpływa na produktywność, kreatywność, a przede wszystkim na wyniki finansowe. Zdaniem kadry zarządzającej średniego i najwyższego szczebla różnorodność zwiększa też szanse na zdobywanie nowych rynków, innowacyjność oraz dobrą atmosferę w zespołach. Niestety dane dotyczące udziału kobiet we władzach spółek giełdowych w Polsce wskazują, że tempo zmian jest wciąż zbyt małe.
Grażyna J. Leśniak
02.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
We współpracy trzech instytucji – Centralnego Ośrodka Informatyki, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii powstał nowy przewodnik, który ma na celu wesprzeć przedsiębiorców w transformacji cyfrowej swoich firm. "Chmura dla przedsiębiorców" to baza wiedzy zawierająca porady, przykłady zastosowania nowoczesnych technologii oraz ważne informacje dotyczące korzystania z chmury.
Inga Stawicka
01.05.2024
Nowe technologie Prawo gospodarcze
1 maja 2024 roku upływa pod znakiem 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przy tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, jak bardzo zmienił się w tym czasie kodeks pracy i ile dobrych zmian dla pracowników wymusiło nie tylko przystąpienie Polski do Unii, ale i samo członkostwo. Zdaniem prawników, UE zawdzięczamy aż 95 proc. zmian w prawie pracy.
Grażyna J. Leśniak
01.05.2024
Prawo pracy Prawo unijne
W czasach, gdy równowaga między życiem zawodowym a osobistym jest coraz bardziej ceniona, firmy prześcigają się w kreowaniu środowisk pracy odpowiadających na te potrzeby. Święto Pracy pozwala przyjrzeć się tej ewolucji z większą uwagą. Podczas gdy samo święto historycznie nawiązuje do działań na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy, to dziś obchodząc je, jesteśmy już znacznie dalej.
Grażyna J. Leśniak
01.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy

Uspokajamy: Nie będzie żadnej zmiany terminów wypłaty emerytur i rent

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wbrew pojawiającym się informacjom o zmianie terminów wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych, uspokajamy: nie jest planowana żadna zmiana terminów, w których ZUS wypłaca emerytury i renty. Chyba, że termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, jak np. w długi majowy weekend. Wówczas świadczenie wypłacane jest wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
30.04.2024
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że został powołany zespół do spraw opracowania „Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego”. Zawarte w dokumencie rekomendacje mają przyczynić się do profesjonalizacji nadzoru nad podległymi spółkami. Zespół ma opracowywać analizy i raporty związane z realizowaniem polityki nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa, w których minister aktywów państwowych wykonuje prawa z akcji lub udziałów.
is/PAP
30.04.2024
Spółki Prawo gospodarcze

Zbigniew Derdziuk oficjalnie prezesem ZUS

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Zbigniew Derdziuk we wtorek oficjalnie rozpoczął pracę na stanowisku prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Akt powołania na to stanowisko wręczyli mu Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, oraz Liwiusz Laska, przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS - poinformował ZUS na swojej stronie internetowej.
Grażyna J. Leśniak
30.04.2024
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 800 plus należy złożyć do końca kwietnia. Pierwsze wypłaty na kolejny okres rozliczeniowy ruszą w czerwcu - przypomniał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od lutego rodzice złożyli 3,2 mln wniosków, które objęły 5,1 mln dzieci.
Grażyna J. Leśniak
30.04.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse
W najbliższy czwartek, 2 maja, wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą otwarte do godziny 15:00. Do tej godziny dostępni będą też konsultanci z infolinii ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 – poinformował we wtorek Zakład. I przypomniał, że klienci mogą także zamówić wizytę w placówce ZUS na konkretny dzień i godzinę.
Grażyna J. Leśniak
30.04.2024
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca powinien monitorować kadencję komisji socjalnej i jej skład, gdyż jej zdekompletowanie może sparaliżować przyznawanie świadczeń załodze, np. „gruszy”, pomocy świąteczno-noworocznej albo zapomóg losowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na szczęście nawet drobne zmiany w regulacjach wewnętrznych zmniejszają to ryzyko.
Michał Kosiarski
30.04.2024
Prawo pracy