Jak poinformował OLPP, odpowiadając na pytania PAP, dotychczas odbyły się tam indywidualne spotkania z mediatorem obu stron sporu. „Obecnie strony ustalają termin wspólnego spotkania z mediatorem, które odbędzie się w drugiej połowie listopada” - podała spółka.

„Zarząd OLPP podtrzymuje wolę prowadzenia dialogu zgodnie z zasadami wzajemnego zaufania, poszanowania oraz prowadzenia dialogu w dobrej wierze. Dla nas relacje z organizacjami związkowymi są szczególnie ważne. Jesteśmy otwarci na wspólne rozmowy” – podkreślił prezes OLPP Paweł Stańczyk, cytowany w informacji przekazanej PAP przez spółkę.

Spór zbiorowy w OLPP wszczęła w lipcu tamtejsza „S”. Związek informował wcześniej, że domaga się m.in. podpisania porozumienia transferowego, które „w sposób realny daje gwarancje trwałości pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników, zabezpiecza liczbę etatów i gwarancje pracy”.

„Odbyliśmy indywidualne spotkanie z mediatorem i jesteśmy usatysfakcjonowani tymi rozmowami” – oświadczyła przewodnicząca „Solidarności” w OLPP Justyna Haładaj. Przyznała, iż związek „czeka na wyznaczenie terminu spotkania stron sporu z mediatorem”.

„NSZZ +Solidarność+ przede wszystkim obserwuje działania pracodawcy rzeczywistego - PERN w kontekście warunków dla pracowników po połączeniu. Chcielibyśmy wiedzieć, jak będzie wyglądać struktura firmy wraz z etatyzacją i przypisaniem pracowników do konkretnych działów. Niestety, do chwili obecnej taki dokument nie został nam w ostatecznej wersji przekazany. Dla nas liczą się przede wszystkim czyny, a nie słowa” – zaznaczyła Haładaj w odpowiedzi na pytania PAP.

OLPP przypomniał, że 25 października, w ramach prowadzonych w odrębnej procedurze negocjacji, niezależnie od sporu zbiorowego, zostało parafowane tam porozumienie społeczne między przedstawicielami władz obu łączących się spółek - PERN i OLPP - a wszystkimi pięcioma związkami zawodowymi reprezentującymi stronę społeczną w OLPP.

„Porozumienie społeczne zostanie podpisane po uzyskaniu przez zarządy PERN i OLPP zgód korporacyjnych wymaganych regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi. Planujemy podpisanie porozumienia w drugiej połowie listopada” – wyjaśniła spółka OLPP.

Szefowa „S” w OLPP wskazała z kolei na opóźnienie w przekazaniu związkowi uzupełnionego projektu porozumienia społecznego, które parafowano 25 października, do weryfikacji i ostatecznego podpisania, w tym m.in. załącznika z wykazem stanowisk wraz ze wskazaniem kategorii zaszeregowania.

Wcześniej OLPP informował, „że najważniejsze korzystne rozwiązania dla pracowników” tej spółki w okresie obowiązywania porozumienia społecznego „to m.in. gwarancja zatrudnienia, rekompensata za nagrodę z zysku za 2017 r., która zostanie wypłacona do końca grudnia, gwarancja zachowania niezmienności miejsca pracy, gwarancja wydawania bonów świątecznych czy też wypłaty dodatku stażowego”.

Po połączeniu PERN z OLPP, jako spółką przejmowaną, z początkiem 2018 r. powstanie jeden podmiot zarządzający zarówno transportem i magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych. PERN ogłosił projekt połączenia z OLPP w lutym. W sierpniu połączenie spółek zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN, a we wrześniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP.

Z początkiem października wiceprezes PERN Rafał Miland informował, że plan połączenia z OLPP ma już wszystkie wymagane zgody korporacyjne oraz, że w ramach procesu integracji zostało zawarte z końcem września porozumienie społeczne ze związkami zawodowymi działającymi w PERN, dotyczące gwarancji pracowniczych. Miland potwierdził wtedy, że termin połączenia obu podmiotów to 2 stycznia 2018 r.

Jak podkreślał wówczas Miland, w efekcie połączenia PERN i OLPP powstanie podmiot większy, będący w stanie jeszcze lepiej obsługiwać swych klientów, jak np. rafinerie, które są osobno klientami obu spółek. Miland zapewnił, że PERN przejmie wszystkie umowy i zobowiązania OLPP. Zapowiedział, że PERN po połączeniu z OLPP zamierza przeznaczyć prawie 2 mld zł na inwestycje w ciągu najbliższych czterech lat.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. To największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji i w ramach rezerw państwowych.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i do swojego Terminalu Naftowego.

Grupa kapitałowa PERN w 2016 r. osiągnęła ponad 1,2 mld zł przychodów i 368 mln zł zysku netto, a sam PERN wypracował w tym czasie przychody na poziomie 734 mln zł i zysk netto w wysokości 319 mln zł.(PAP)

mb/ amac/