Nowela ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza zasadę, że w przypadku niewywiązania się przez radę nadzorczą Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z obowiązku dokonania zmian w zarządzie, z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków zarządu WFOŚ będzie mógł wystąpić - do zarządu województwa - wojewoda. W przypadku braku reakcji, sam będzie mógł dokonać zmian personalnych w zarządach WFOŚ.

Twórcy ustawy, posłowie PiS, jej potrzebę argumentowali potrzebą "uzdrowienia" sytuacji w wojewódzkich funduszach. Jak bowiem mówił przed głosowaniem Wojciech Skurkiewicz (PiS), jest tam wiele nieprawidłowości, związanych z działaniami osób powołanych do władz WFOŚ przez samorządy województw, opanowane przez PO i PSL. "Druzgocący", jak dodał, okazał się np. raport NIK na temat wojewódzkich funduszy.

Z kolei posłowie klubów opozycyjnych ostrzegali, że ustawa ma umożliwić PiS przejęcie zarządów podlegających samorządom wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

"To jest kolejna ustawa kadrowa, która koroduje prawo" - mówił Paweł Suski (PO). "Co wam zrobili prezesi wojewódzkich funduszy i ich zastępcy, że koniecznie musicie ich wymienić?" - pytał posłów PiS.

Urszula Pasławska (PSL) zwracała uwagę, że autorzy noweli odbierają samorządom województw kompetencje w sprawie kadr wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a zostawiają odpowiedzialność za regionalną politykę ochrony środowiska.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Zgodnie z obowiązującym dotąd prawem, zarządy wojewódzkich funduszy liczą od l do 2 członków i stanowią je prezesi zarządów wojewódzkich funduszy albo prezesi zarządów wojewódzkich funduszy i zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy.

Powoływani i odwoływani są przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem, powołania członków zarządu dokonuje rada nadzorcza.

Przyjęta w piątek nowela wprowadza jeszcze jeden mechanizm zmian kadrowych. Zakłada, że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawi zarządowi województwa wnioski w sprawie powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu.

W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, z wnioskiem do zarządu województwa o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu będzie mógł wystąpić wojewoda.

Jeżeli z kolei po takim wniosku wojewody zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu, członków zarządu wojewódzkiego funduszu będzie mógł powołać sam wojewoda. (PAP)