Nowelizacja reguluje zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach i tworzy strefy oceny poziomu zanieczyszczeń. Zasady obliczania wskaźników narażenia poszczególnych stref na pyły ma określać minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia. Będą trzy rodzaje stref - aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i pozostałe tereny.

Senat zgłosił do noweli cztery poprawki - dwie redakcyjne i dwie merytoryczne. Senatorowie doprecyzowali sposób ustalania terminu poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych. Zdaniem senatorów w noweli powinien znaleźć się również zapis umożliwiający wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska uzyskanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych na realizację systemu kontroli. Posłowie zaaprobowali wszystkie poprawki Senatu.

Nowe prawo nakłada na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska obowiązek dorocznego określania dla każdej ze stref poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i sklasyfikowania w zależności od tego, czy przekraczane są dopuszczalne poziomy, oraz docelowe wskaźniki ich zawartości w powietrzu. Zarządy województw będą opracowywały programy ochrony powietrza, które mają doprowadzić do obniżenia poziomów zanieczyszczeń. Wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego będą zobowiązane do powiadamiania społeczeństwa o przekroczeniu poziomów zanieczyszczeń.

Nowelizacja wprowadza też kary za uchybienia przy przygotowaniu i realizacji programów ochrony powietrza czy niedotrzymanie terminów w nim zawartych. (PAP)