Odpowiedź:
Docieplenie budynku o wysokości 11 m nie podlega reglamentacji ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) – dalej pr. bud.

Docieplenie nie wymaga zgłoszenia do wysokości 25 metrów

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 25m. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 pr. bud. docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m (art. 30 ust. 1 pkt 2c pr. bud.).

Z powyższych przepisów wynika, że docieplenie budynku o wysokości 11 m nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Nie ma przy tym znaczenia zastrzeżenie z art. 29 ust. 4 pr. bud. W sytuacji gdyby budynek był wpisany do rejestru zabytków lub znajdował się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (co nie wynika z pytania) trudno byłoby uznać, że ustawodawca, który konsekwentnie w swoich działaniach zmierza do uproszczenia oraz przyśpieszenia procesu budowlanego, nałożyłby obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub też obowiązek zgłoszenia na roboty budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku gdy roboty te nie wymagają ani pozwolenia budowlanego, ani zgłoszenia właściwemu organowi. Byłoby to po prostu nieracjonalne. Nie wyklucza to oczywiście, że do tych robót budowlanych będą jednak miały zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tak - A. Kosicki – Komentarz do art. 29, Prawo budowlane pod red. A. Plucińskiej-Filipowicz i M. Wierzbowskiego).

Radosław Chojnicki, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 24.08.2017 r.