Przed miesiącem było to odpowiednio: 9 proc. i 39 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy badanych jednostek planują mniejsze niż prognozowano w ubiegłym miesiącu ograniczanie zatrudnienia" - napisano w publikacji GUS.

Z badań wynika, że przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieco mniej znaczący od zapowiadanego w lutym.
"Spośród badanych podmiotów 20 proc. (przed rokiem 22 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - podaje GUS.

Badania wskazują również, że oceny bieżącej i przewidywanej produkcji budowlano-montażowej formułowane przez podmioty najmniejsze i średnie (o liczbie pracujących do 249 osób) są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem.

"Dyrektorzy przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) oceniają bieżącą produkcję budowlano-montażową lepiej niż przed miesiącem, choć nadal niekorzystnie. Odpowiednie prognozy są pozytywne" - podaje GUS.

GUS podaje, że oceny dotyczące bieżącej sytuacji finansowej zgłaszane przez przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości są nadal niekorzystne, choć nieco mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu.

"W największym stopniu pesymistyczne oceny zgłaszają jednostki najmniejsze i średnie (o liczbie pracujących do 249 osób). Odpowiednie prognozy są mniej negatywne od formułowanych w lutym we wszystkich klasach wielkości" - wynika z badań.

Jak podaje GUS w bieżącym miesiącu utrzymują się opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe sygnalizowane przez przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości, najbardziej znaczące – przez jednostki mikro (o liczbie pracujących do 9 osób) oraz średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób).

Natomiast ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać w przedsiębiorstwach wszystkich klas wielkości, w szczególności w podmiotach najmniejszych i średnich (o liczbie pracujących do 249 osób).

"Spadek zatrudnienia zapowiadany jest w jednostkach wszystkich klas wielkości, w szczególności w podmiotach średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób), jednak w porównaniu z prognozami z poprzedniego miesiąca spadek ten może być wolniejszy" - informuje GUS.

Dodatkowo, jak wynika z badania urzędu odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,0 proc. (przed rokiem 2,7 proc).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (59 proc. w marcu br., 56 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (57 proc. w marcu br., 56 proc. przed rokiem). W porównaniu z marcem 2012 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 42 proc. do 50 proc.) oraz niedostatecznym popytem (z 43 proc. do 50 proc.). Barierą, której znaczenie spadło w skali roku jest niedobór wykwalifikowanych pracowników (z 16 proc. do 13 proc.).