Kontekst tych działań to przygotowywany 7-letni program kompleksowej rewitalizacji i odnowy miasta (2016-2022). Ogółem na działania związane z szeroko pojętą rewitalizacją miasto ma dysponować mniej więcej miliardem zł.

Na ten rok Bytom ma zabezpieczone środki na prace dot. przedsięwzięć prostych w przygotowaniu – niewymagających działań społecznych. To warta ok. 70 mln zł pula projektów obejmujących m.in. termomodernizacje, odnowę zabytków i bioróżnorodność. Rewitalizacja m.in. tkanki miejskiej związana np. z kamienicami w śródmieściu – jako działania wrażliwe społecznie, wymagające włączenia mieszkańców – będzie realizowana od lat 2017-2018.

Pod kątem m.in. działań rewitalizacyjnych przewidzianych do finansowania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (ok. 400 mln zł) powstaje Gminny Program Rewitalizacji (GPR). To dokument niezbędny dla przygotowania i finansowania środkami unijnymi działań tego typu – programujący planowane działania - do 2022 r.

Wśród przewidzianych działań partycypacyjnych związanych z przygotowywaniem Programu miasto poinformowało w środę o możliwości zgłaszania pomysłów do tego dokumentu za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie bytomodnowa.pl. Wyznaczony termin ich przyjmowania to 18 maja – 30 czerwca.

Formularz jest krótki, pomysły trzeba opisać zwięźle, czyli mieszcząc się w rubrykach należy m.in.: scharakteryzować problem, wskazać sposób jego rozwiązania i podać, jaki osiągnie efekt. Trzeba też zaznaczyć, kto może lub powinien go realizować, ile to będzie w przybliżeniu kosztowało, a także, jak zmierzyć rezultat danego projektu

Miasto uczula, że pomysły rewitalizacyjne powinny mieścić się w obszarach zagadnień: przestrzenno-funkcjonalnych, społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz technicznych.

Działania przestrzenno-funkcjonalne i techniczne wiążą się z porządkowaniem zdegradowanej przestrzeni, doposażaniem infrastruktury i ożywianiem otoczenia. Zakładane w nich przebudowy, konserwacje i renowacje obiektów muszą wiązać się z rozwiązywaniem problemów społecznych.

Działania społeczne powinny uaktywniać lokalną społeczność. Miasto wymienia tu organizację kursów, warsztatów i szkoleń pomagających zapobiegać wykluczeniu, pomysły wyrównujące szanse edukacyjne dzieci czy działania pomagające rozwijać ich zainteresowania lub poprawiać sprawność fizyczną.

Działania środowiskowe powinny zmierzać np. do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza i rewaloryzacji terenów zielonych. Działania gospodarcze mają wspierać kreatywność osób przedsiębiorczych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być realizowane na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji lub ich rezultaty przeciwdziałać występującym tam negatywnym zjawiskom społecznym. Dostarczone na formularzach propozycje mają być przeanalizowane i poddane konsultacjom – według deklaracji samorządu to mieszkańcy zdecydują, które zostaną wpisane do Programu.

Ponadto prezydent Bytomia Damian Bartyla zapowiedział w obwieszczeniu cykl 35 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami – w formułach warsztatowej i plenerowej. Spotkania, które mają służyć jak najszerszemu włączeniu społecznemu w działania rewitalizacji miasta i wypracowaniu konkretnych przedsięwzięć, będą odbywały się w podobszarach miasta przewidzianych do działań rewitalizacyjnych między 18 mają, a 15 lipca br. Część dat spotkań została już wyznaczona.

W 2015 r. mieszkańcy Bytomia wypełniali już ankietę związaną z planami rewitalizacji, w której mieli okazję napisać o najważniejszych potrzebach. Wśród nich znalazły się m.in. zwiększenie liczby miejsc pracy, poprawa jakości mieszkań oraz odnowa zabytków.

Z ok. miliarda złotych na działania związane z szeroko pojętą rewitalizacją Bytomia ponad 400 mln zł (100 mln euro) to dedykowane miastu środki unijne w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Kolejne ponad 200 mln zł ma pochodzić z puli na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT – narzędzie współpracy samorządów w całym kraju).

Pozostała część to m.in. ogólnodostępne fundusze na transport w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO). Zgłoszony tam projekt budowy Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe – BeCeTki został wstępnie oszacowany na 297,5 mln (w tym 251 mln zł wnioskowane do RPO).(PAP)