Jak poinformował w komunikacie prasowym Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w lipcu zostaną uruchomiane konkursy na przedsięwzięcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), z osi priorytetowej „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” nowego RPO.

Pierwszy z konkursów będzie związany z tworzeniem nowych i wsparciem już istniejących przedszkoli. Na ten cel zarezerwowano siedem mln zł.

W sierpniu ruszy nabór projektów związanych ze zwiększeniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech. Na ten konkurs zarezerwowano cztery mln zł. Projekty mają dotyczyć m.in. tworzenia nowych i rozszerzania oferty już istniejących żłobków i klubów dziecięcych, a także rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna i nianie.

Natomiast pierwsze konkursy na dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - tzw. projekty twarde - zostaną uruchomione w czwartym kwartale roku.

W ramach osi „Konkurencyjna gospodarka” pierwszy konkurs będzie dotyczył tworzenia nowych terenów pod inwestycje. Na ten cel przewidziano 16 mln 44 tys. zł.

Z kolei pierwszy z konkursów osi „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” będzie obejmował przedsięwzięcia z zakresu ochrony i wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo. Chodzi m.in. poprawę bazy technicznej parków krajobrazowych, budowę, rozbudowę i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, przedsięwzięcia polegające na budowie infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych czy służącej ochronie różnorodności biologicznej w ramach ogrodów botanicznych, ekoparków i parków miejskich. Na ten konkurs zarezerwowano 28 mln 333 tys. zł.

„Przyjęty harmonogram konkursów dotyczy zadań, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród samorządów. One w tych dziedzinach widzą największe potrzeby jak najszybszego uruchomienia środków. Konkursów nie jest na razie dużo, ale jeżeli tylko pojawi się możliwość ich wcześniejszego rozpisania czy w większej ilości - w kolejnych dziedzinach - to harmonogram będzie natychmiast uzupełniony” – podkreślił w rozmowie z PAP przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

W ramach RPO na lata 2014-2020, woj. świętokrzyskie ma wykorzystać ok. 1,4 mld euro środków unijnych, z czego ponad 980 mln euro ma pochodzić z EFRR, a ponad 380 mln euro – z EFS. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła program 12 lutego.

W kieleckim Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad przygotowaniem dokumentów wykonawczych, które pozwolą na uruchomienie nowego RPO. Chodzi m. in. o harmonogram naboru wniosków, w ramach którego będą ogłaszane konkursy dla instytucji zainteresowanych konkretnym obszarem programu. (PAP)