Do tej pory miejski konserwator zabytków, którym od września 2005 r. jest Jerzy Zbiegień, działał w strukturze Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta. Wydzielenie osobnego biura ma usprawnić pracę służb konserwatorskich.

„Waga zadań realizowanych przez służby konserwatorskie w Krakowie wymaga, aby działały one sprawniej, odważniej i w sposób mniej skrępowany” – uważa zastępca prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba.

„Wiele spraw, które do mnie trafiają, dotyczy architektury i planowania przestrzennego. Kwestie związane z ochroną zabytków i dziedzictwa narodowego są realizowane m.in. poprzez zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Krakowa oraz w decyzjach ustalających warunki zabudowy” - powiedział PAP Jerzy Zbiegień. Jak zaznaczył, wyodrębnienie biura miejskiego konserwatora zabytków ma usprawnić proces wydawania decyzji.

Zmiana w strukturze Urzędu Miasta Krakowa nie wiąże się ze zmianami zatrudnienia.

Gminna ewidencja zabytków w Krakowie obejmuje obecnie ok. 7 tys. obiektów, z czego niemal 1,2 tys. znajduje się także w rejestrze zabytków prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.