Nadleśnictwo wystąpiło do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Jako przyczynę wskazało nienależyte wykonywanie obowiązków leśniczego. Rada Powiatu zgody nie wyraziła. Podkreśliła, że wyrażenie zgody jest jej uprawnieniem, a nie obowiązkiem, a okoliczności podane przez Nadleśnictwo zwolnienia z pracy radnego nie uzasadniają. Nadleśnictwo odwołało się do sądu.

 

Rada Powiatu to nie sąd pracy

Sąd uwzględnił skargę i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Wyjaśnił, że decyzja rady w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy jest pozostawiona jej swobodnej decyzji. Wyjątek to sytuacja, gdy podstawą tego rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez radnego. Radny ma mieć swobodę sprawowania mandatu, ale wybór do rady nie ma go zabezpieczać przed utratą pracy. Rada podejmując uchwałę nie powinna zatem ingerować w prawo pracodawcy do "rozstania" się z pracownikiem, gdy jest uzasadnione okolicznościami. Rada odmawiając zgody musi zatem wykazać, że wykonywanie przez pracownika mandatu radnego, choćby w najmniejszym stopniu, zadecydowało o decyzji pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Przy zamiarze rozwiązania stosunku pracy z innych przyczyn, jakiekolwiek by one nie były, ochrona radnego ma charakter relatywny. Co ważne, uchwała rady nie rozstrzyga o tym, że radny ma być zwolniony. Usuwa jedynie przeszkodę rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. W razie wypowiedzenia umowy o pracę i ewentualnego sporu, co do zasadności tej decyzji, rozstrzygnięcie sporu będzie należało do sądu pracy. Nie ma żadnych powodów, aby rada gminy wkraczała w kompetencje sądu pracy i oceniała zasadność przyczyn rozwiązania stosunku pracy podanych przez wnioskodawcę (pracodawcę). Oczywiście z wyłączeniem tych sytuacji, gdy ma to związek z oceną, czy rzeczywista przyczyna rozwiązania stosunku pracy jest związana z wykonywaniem mandatu radnego.

Czytaj w LEX: Zasady ochrony stosunku pracy radnego – zakres ochrony oraz zwolnienia grupowe >

Zarzuty dotyczyły obowiązków zawodowych

W sprawie Rada nie wykazała, że rozwiązanie stosunku pracy radnego nastąpiłoby w związku ze zdarzeniem związanym z wykonywaniem mandatu. Pracodawca - Nadleśnictwo wyraźnie wskazało, że zarzuty jakie ma względem radnego odnoszą się wyłącznie do jego działalności zawodowej i realizacji obowiązków służbowych wynikających z ustawy o lasach. Celem art. 22 ust. 2 u.s.p. nie jest natomiast zapewnienie radnemu nieusuwalności z pracy jaką wykonuje. Uchwała Rady została zatem podjęta w sposób arbitralny, bez odniesienia się do przesłanek podanych przez ustawodawcę. W każdym przypadku gdy rozwiązanie stosunku pracy nie ma żadnego związku z działalnością pracownika jako radnego, to odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, zwłaszcza, że jest ona fakultatywna, musi być szczególnie zrozumiała i przekonywująco uzasadniona. Tymczasem Rada nie powiązała motywów pracodawcy odnoszących się do konieczności rozwiązania stosunku pracy z radnym do zdarzeń wynikających z wykonywania mandatu radnego. Natomiast jej sugestia, iż wykonanie obowiązków radnego wymagało znacznego nakładu czasu i mogło wpłynąć na działalność zawodową radnego nie było, zdaniem sądu, wystarczającym uzasadnieniem dla odmowy wyrażenia zgody na rozwiązania z radnym stosunku pracy.

Wyrok WSA w Łodzi z 4 sierpnia 2020 r. III SA/Łd 1097/19.