Głosowało 426 posłów, za było 288, przeciw - 138.


Nowelizacja wprowadza definicję pojęcia ,,zagospodarowanie poscaleniowe" oraz określa obowiązki starosty do wykonywania zadań także z zakresu zagospodarowania poscaleniowego oraz do finansowania tych zadań. W opinii autorów nowelizacji, taki przepis wynika z konieczności uznania zagospodarowania poscaleniowego jako integralnej części scalenia gruntów.


Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów została uchwalona w marcu 1982 roku.


Zaproponowane rozwiązania mają pozwolić na pełne wykorzystanie pieniędzyprzeznaczonych na działanie ,,Scalanie gruntów" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Zmiany przepisów spowodują konieczność zabezpieczenia w budżecie

państwa środków finansowych na zagospodarowanie poscaleniowe, w tym także na podatek VAT. Czynności poscaleniowe wykonuje starosta, są one finansowane

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale dotacja na podatek VAT od tych czynności powinna pochodzić z budżetu krajowego.


Dla scaleń finansowanych z udziałem unijnych pieniędzy należałoby w budżecie w kolejnych latach - od 2012 roku, zwiększyć dotację o ten podatek, którego wielkość szacuje się na ok. 24 mln zł rocznie.Umożliwiłoby to do końca do 2015r.

przeprowadzenie postępowań scaleniowych na powierzchni ok. 133 tys. ha.


Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do Senatu.