Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 421 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją od 1 września br. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. Dotyczy to przedszkoli publicznych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, czyli np. punktów przedszkolnych.

Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, gminy obciążają rodziców opłatami, których wysokość same ustalają. W Polsce są gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę.

Na obniżenie opłaty wnoszonej przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację. Dostaną ją na każde dziecko niezależnie od tego, ile czasu ono spędza w przedszkolu. Dotacja na jedno dziecko (w wieku 2,5 - 6 lat) w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. będzie wynosić 414 zł. W 2014 r. będzie to już 1242 zł na jedno dziecko (kwota roczna). Na ten cel w budżecie państwa zaplanowano na okres wrzesień-grudzień 2013 r. środki w wysokości 504 mln zł; w 2014 r. na ten cel przeznaczonych będzie 1 mld 560 mln zł. W kolejnych latach kwota ta ma być waloryzowana.

Według MEN wysokość dotacji została tak skalkulowana, by starczyła i na zniwelowanie skutków obniżenia opłat wnoszonych przez rodziców, i na rozwój opieki przedszkolnej.

W nowelizacji zapisano też, że od 1 września 2015 r. do programu "przedszkole za złotówkę" będą mogły przystąpić także przedszkola niepubliczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Otrzymają wówczas dotację w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Aby przystąpić do programu, będą musiały dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych. Chodzi m.in. o wysokość opłat tzn. maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę i takie same zasady rekrutacji. Obecnie przedszkole niepubliczne otrzymuje na każde dziecko 75 proc. kwoty, jaką dany samorząd przeznacza na dziecko w przedszkolu publicznym.

W myśl nowelizacji od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. dzieci trzyletnie - będą miały prawo do edukacji przedszkolnej. W praktyce oznacza to, że samorządy będą musiały zapewnić miejsca dla tych dzieci, jeśli ich rodzice będą zainteresowani posłaniem ich do przedszkola.

W czwartek w głosowaniu Sejm odrzucił poprawki PiS i SLD do projektu noweli. Jedna z poprawek PiS zakładała, że środki z budżetu na dofinansowanie wychowania przedszkolnego będą przekazywane samorządom w formie subwencji, a nie dotacji celowej. Za przyjęciem tej poprawki było 185 posłów, 217 - przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Inna odrzucona poprawka PiS zakładała, że prawo do edukacji przedszkolnej czterolatki i trzylatki otrzymają już od września 2013 r. Za przyjęciem tej poprawki było 183 posłów, 218 - przeciw, 20 - wstrzymało się od głosu.

Sejm odrzucił też poprawkę SLD. Zgodnie z nią nauczyciele w przedszkolach niepublicznych, które zdecydują się na przystąpienie do programu "przedszkole za złotówkę" musieliby być zatrudniani na umowę o pracę, a nie na tzw. umowy śmieciowe. Za przyjęciem tej poprawki głosowało 193 posłów, 217 - przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafi teraz do Senatu.