Anna K. (dane zmienione) zwróciła się o przyznanie zasiłku na zakup żywotności służącej do przygotowania jednego ciepłego posiłku dziennie. Prezydent miasta rozpatrzył ten wniosek pozytywnie i wydał decyzję, w której przyznał jej pieniądze na ten cel. Z treści rozstrzygnięcia wynikało jednak, że jego adresatem była jeszcze jedna osoba. Organ wydał więc postanowienie, w którym ją wykreślił. Anna K. wniosła odwołanie, ale samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy sporne postanowienie.

 


Zmiana kręgu beneficjentów nie w trybie sprostowania

Następnym krokiem, który podjęła było wniesienie skargi. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który wskazał, że zgodnie z art. 113 par. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Prezydent miasta orzekł na podstawie tego przepisu o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w swojej decyzji w ten sposób, że wykreślił jednego z biorców świadczenia. Sąd uznał jednak, że taka korekta nie mogła zostać dokonana w trybie sprostowania. Modyfikacja kręgu beneficjentów przyznawanej pomocy doprowadziła bowiem do merytorycznej zmiany rozstrzygnięcia.

Czytaj także: Tajemnica pomocy społecznej nie dla byłego męża – jest ochrona, grożą sankcje >>>

Wady muszą być techniczne i nieistotne

Sąd wskazał, że błąd pisarski jest rozumiany jako widoczne, niezamierzone i niewłaściwe użycie słowa lub określenia, zastosowanie niewłaściwej pisowni lub pominięcie wyrazu albo litery. Wszystkie te wady muszą mieć charakter techniczny i nieistotny. Tym samym nie mogą prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia lub znacząco modyfikować ustalony w sprawie stan faktyczny. WSA podkreślił, że błędy pisarskie, rachunkowe i omyłki powinny być oczywiste, czyli łatwo dostrzegalne i niewymagające przeprowadzenia badań. W orzecznictwie podkreśla się, że oczywistość danej nieprawidłowości wynika z jej natury lub z porównania wady z innymi okolicznościami, które nie budzą wątpliwości (wyrok NSA z 13 grudnia 2018 r., sygn. akt II OSK 2899/18). Natomiast sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany orzeczenia.

 

Zmiana miała wpływ na decyzję

WSA stwierdził też, że dokonana zmiana nie stanowiła oczywistej omyłki, ponieważ niewątpliwie miała wpływ na kształt merytorycznego rozstrzygnięcia prezydenta miasta. Oznacza to, że zarzut naruszenia art. 113 par. 1 uKpa w stopniu, który miał istotny wpływ na wynik sprawy, okazał się trafny. Mając powyższe na uwadze, WSA uchylił zaskarżone i poprzedzające je postanowienie.

Wyrok WSA w Krakowie z 26 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 918/20