Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej, który zakłada m.in. wzrost dodatku terenowego do 400 zł, przy jednoczesnym jego wyłączeniu z kwoty płacy minimalnej i bez konieczności spełnienia warunku przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Wśród planów jest też skrócenie okresu niezbędnego do uzyskania urlopu dodatkowego do 3 lat, wprowadzenie precyzyjnej ścieżki awansu zawodowego podobnie jak u kuratorów, zapewnienie pomocy psychologicznej i cyklicznych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.

Inne zmiany to przeformułowanie zadań pracownika socjalnego na mniej interwencyjne, umożliwienie wykonywania zawodu osobom, które utraciły uprawnienia np. w wyniku kontroli wojewodów, a teraz po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogły wrócić do zawodu. Pracownicy socjalni będą też mieli dostęp do egzaminu na superwizora pracy socjalnej bez konieczności odbywania szkolenia, ale po spełnieniu dodatkowych warunków.

 


Co ma się zmienić w ustawie?

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej poinformowała, że teraz najważniejsze będzie przyjęcie ustawy i zawarcie w niej dodatkowo kilku postulatów.

Proponowane zmiany regulują w zakresie pracowników socjalnych m.in. dodanie kolejnej kategorii osób, które mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego - tj. osoby, które po dniu 1 stycznia 2014 r. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w szkole wyższej realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów wyższych na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Doprecyzowano zakres wykonywanych czynności, praw i obowiązków, w tym wskazano, że pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie przysługuje pomoc psychologiczna, w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz pracownik ten ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.

Czytaj też: Ekonomista bez praktyki skontroluje pomoc społeczną, praktyk po licencjacie nie może>>

Zmiana reguł przyznawania dodatków za pracę w terenie

Dodatek terenowy będzie przysługiwał za przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub pracę socjalną a nie jak dotychczas – obie te czynności musiały być wykonywane łącznie.

Zwiększona ma być kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – z 250 zł do 400 zł.

Zgodnie z nową regulacją, dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dodatkowy urlop wcześniej

W projekcie zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni - z 5 lat do 3 lat.

Ustalono też ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych, wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika) oraz obowiązek awansowania w przypadku dwóch pozytywnych następujących po sobie okresowych ocen, gdy pracownik będzie spełniać wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji.

Dopuszczono również czasowo osoby spełniające określone warunki do egzaminu na superwizora pracy socjalnej bez konieczności odbywania szkolenia.

- Teraz projekt, o którym rozmawialiśmy z przedstawicielami resortu trafi do konsultacji społecznych, gdzie zgłosimy nasze dodatkowe uwagi i pomysły – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Jak dodał, środowisko czeka potem walka o przyjęcie projektu przez parlament.